Prémiový dluhopis ŠANCE 1

ISIN: AT0000A1H3J1  

 
05.06.2020 08:42:03
Nákup Prodej
99,53 -
Uzamčený výnos -
Změna 0,00%(0,00)
Základní údaje
Typ dluhopisu Strukturované dluhopisy a dluhové CP
Styl dluhopisu seniorní
Typ emitenta finanční instituce
Země vydání AT
Aktuální kupon 0,000%
Styl kuponu variabilní
Datum výplaty kuponu -
Výplata kuponu při splatnosti
Výnos do splatnosti -
Datum emise 18.11.2015
Splatnost 03.01.2023
Návratnost 100
Měna CZK
Nominální hodnota 10.000
Daň z výnosu na kapitálových trzích -
Srážková daň Ne
Alikvotní úrokový výnos 0
od založení


Výkonnost od založení "Výkonnosti v horizontu menším než 12 měsíců mají jen velmi malou vypovídací hodnotu vzhledem ke krátké době do splatnosti. Minulá výkonnost nezaručuje výkonnost budoucí."
Zdroj: Česká spořitelna, a. s.
Výhody Měli byste vědět
- -
Popis
Zajímavý potenciál výnosu až 25 % za sedm let s návratností min. 100 % jmenovité hodnoty dluhopisu k jeho splatnosti.

Zodpovědnost patří neodmyslitelně ke každé lidské činnosti. Zodpovědně bychom se tedy měli chovat i při správě svých peněz. Nechávat je ale ležet ladem na depozitních produktech není, při současných podmínkách, příliš zodpovědné. Pokud tedy přemýšlíte, jak své peníze co nejlépe zhodnotit a to co nejkonzervativněji a nechcete je nechat strádat na bankovních účtech, pak je tu pro Vás Prémiový dluhopis ŠANCE 1.

Výnos sedmiletého Prémiového dluhopisu ŠANCE 1 je odvozen od vývoje renomovaných globálních společností, které dlouhodobě vyplácejí vysoký dividendový výnos. 

Výpočet výnosu

Jak Prémiový dluhopis ŠANCE 1 funguje?

 • Výnos sedmiletého Prémiového dluhopisu ŠANCE 1 závisí na vývoji globálního akciového indexu STOXX®Global Select Dividend 100 obsahujícího tituly s vysokým dividendovým výnosem.
 • Dne 18. 12. 2015 se stanoví počáteční hodnota podkladového aktiva – akciového indexu STOXX®Global Select Dividend 100.
 • Podkladové aktivum – akciový index je čtvrtletně pozorován. Každé čtvrtletí je v den pozorování zafixována hodnota podkladového  aktiva.
 • Ze součtu těchto 28 hodnot získaných v rámci pozorování se vypočítá průměrná hodnota podkladového aktiva. Ta je porovnána s jeho počáteční hodnotou.
 • Celkový výnos při splatnosti Prémiového dluhopisu ŠANCE 1 se vypočítá: participace 50 % × (průměr hodnot podkladového aktiva ze všech 28 pozorování/počáteční hodnota podkladového aktiva – 1),
 • Maximální výše prémie je stanovena na 25 % za dobu trvání Prémiového dluhopisu ŠANCE 1, tedy za 7 let.
 • Během života prémiového dluhopisu může být započtena i záporná hodnota. Bude-li výsledná hodnota celkového výnosu prémiového dluhopisu záporná, bude ke dni splatnosti vyplaceno 100 % jeho jmenovité hodnoty.
 • Pravidelné pozorování a průměrování získaných hodnot částečně chrání investora před případným prudkým poklesem cen sledovaného podkladového aktiva – akciového indexu STOXX®Global Select Dividend 100 těsně před splatností. Celkový výnos Prémiového dluhopisu ŠANCE 1 totiž nezávisí jen na závěrečné hodnotě pozorovaného podkladového aktiva.

Příklady scénářů při splatnosti – naleznete v letáku

Vypořádání
 • splatnost Prémiového dluhopisu je 3. ledna 2023
 • výplatu výnosu i jmenovité hodnoty provádí Česká spořitelna
 • vypořádání nákupu i prodeje Prémiového dluhopisu trvá 3 pracovní dny
Podmínky nákupu/prodeje
 • minimální nakupované množství: 1 kus
 • dluhový cenný papír lze odprodat i před datem splatnosti za cenu v kurzovním lístku České spořitelny, který naleznete zde na Investičním centru/kurzovní lístky
 
Upozornění
V období před splatností může cena dluhopisu či dluhového CP v závislosti na vývoji úrokové míry a vývoji podkladových aktiv kolísat nad i pod jmenovitou hodnotu dluhopisu. Dluhopis či dluhový CP lze odprodat i před datem splatnosti za cenu z kurzovního lístku vyhlašovanou vydavatelem dluhopisu či dluhového CP. V souladu s pravidly platnými pro kolektivní investování upozorňujeme, že minulá výkonnost nezaručuje výkonnost budoucí. Podrobnější informace o výhodách a rizikách investice do dluhopisů a dluhových CP vám rádi poskytnou naši poradci. Použité informační zdroje jsou všeobecně považované za spolehlivé, avšak Česká spořitelna a Erste Group Bank neručí za správnost a úplnost uvedených informací. Informace zde uvedené mají za cíl upozornit na služby a produkty a nejsou závazným návrhem, který by zakládal práva a závazky účastníků. Případné využití těchto stránek při investování by mělo být konzultováno s odborným poradcem.