Podřízený dluhopis EGB 3,60 %/2023

ISIN: AT0000A1FR16  

 
27.01.2023 10:10:00
Nákup Prodej
97,20 -
Uzamčený výnos -
Změna 0,08%(0,08)
Základní údaje
Typ dluhopisu Podřízené dluhopisy
Styl dluhopisu podřízený
Typ emitenta finanční instituce
Země vydání AT
Aktuální kupon 3,600%
Styl kuponu fixní
Datum výplaty kuponu 24.07.2016
Výplata kuponu roční
Výnos do splatnosti 7.3
Datum emise 24.07.2015
Splatnost 24.07.2023
Návratnost 100
Měna CZK
Nominální hodnota 10.000
Daň z výnosu na kapitálových trzích -
Alikvotní úrokový výnos 183
od založení


Výkonnost od založení "Výkonnosti v horizontu menším než 12 měsíců mají jen velmi malou vypovídací hodnotu vzhledem ke krátké době do splatnosti. Minulá výkonnost nezaručuje výkonnost budoucí."
Zdroj: Česká spořitelna, a. s.
Výhody Měli byste vědět
- -
Popis

Důvěřujete finanční síle Erste Group Bank a chtěli byste se podílet na úspěchu této renomované středoevropské finanční skupiny? Potenciál zajímavého výnosu Vám nabízí Podřízený dluhopis EGB 3,60%/2023 s atraktivním fixním úročením.

Podřízený dluhopis EGB 3,60 %/2023 nabízí v současném tržním prostředí nízkoúrokových sazeb nadstandardní fixní kupón 3,60 % ročně po dobu 8 let.

Co znamená podřízený?
Pokud by došlo k likvidaci nebo insolvenci emitenta, v tomto případě Erste Group Bank AG, byly by nejprve uspokojeny všechny nepodřízené dluhové závazky (např. zástavní listy, seniorní dluhopisy) a teprve poté získají své prostředky investoři do podřízeného dluhopisu. Z důvodu tohoto rizika nabízí podřízené dluhopisy jako odměnu vyšší výnos.

Výpočet výnosu
  • Dluhopis  je úročen pevnou sazbou 3,60 % p.a.
Vypořádání
  • splatnost dluhopisu je  24.07.2023
  • výplatu výnosu i jmenovité hodnoty provádí Česká spořitelna
  • vypořádání nákupu i prodeje dluhopisu trvá 3 pracovní dny.
Podmínky nákupu/prodeje
  • minimální nakupované množství: 1 kus
  • dluhopis lze odprodat i před datem splatnosti za cenu dle aktuálního kurzovního lístku

Upozornění: Od 1.8.2013 se při poskytování státní pomoci uplatňují zásady obsažené ve sdělení Komise o použití pravidel pro poskytování státní podpory ve prospěch bank v souvislosti s finanční krizí (2013/C 216/01). Dle těchto zásad před poskytnutím podpory na restrukturalizaci v jakékoli podobě, ať už na rekapitalizaci nebo na záchranu znehodnocených aktiv banky, by se měla vyčerpat všechna opatření na tvorbu kapitálu, včetně konverze podřízených dluhů na vlastní kapitál. Pro držitele podřízených dluhopisů tyto zásady znamenají, že se musejí podílet na snížení nedostatku kapitálu, přičemž jejich spoluúčast může mít buď podobu přeměny dluhopisu na akcie nebo úplného odpisu jejich jistiny. 

 
Upozornění
V období před splatností může cena dluhopisu v závislosti na vývoji úrokové míry a vývoji podkladových aktiv kolísat nad i pod jmenovitou hodnotu dluhopisu. Dluhopis lze odprodat i před datem splatnosti za cenu z kurzovního lístku vyhlašovanou vydavatelem dluhopisu. V souladu s pravidly platnými pro kolektivní investování upozorňujeme, že minulá výkonnost nezaručuje výkonnost budoucí. Podrobnější informace o výhodách a rizikách investice do dluhopisů vám rádi poskytnou naši poradci. Použité informační zdroje jsou všeobecně považované za spolehlivé, avšak Česká spořitelna a Erste Group Bank neručí za správnost a úplnost uvedených informací. Informace zde uvedené mají za cíl upozornit na služby a produkty a nejsou závazným návrhem, který by zakládal práva a závazky účastníků. Případné využití těchto stránek při investování by mělo být konzultováno s odborným poradcem.