Look for:

Our offer for

Prémiový dluhopis DEMOGRAPHY SELECT 1


ISIN:
XS2043745038

Date: 2019/10/11 00:00:00
Bid Ask
97.55 100.00
Difference 0.00% (0.00)

General attributes

Type of bondStructured bonds and notes
Bond stylesenior
Issuer typefinancial institution
Country of issueCH
Current coupon0.000%
Coupon stylevariable
Coupon payment date2023/10/16
Coupon payment periodat maturity
Yield to maturity p.a. (before capital gains tax)-
Value date2019/10/16
Maturity2023/10/16
Repayment value100.00
CurrencyCZK
Nominal value10,000
Capital gains tax-
Accrued Interest0.00
Investor tolerance2 (scale 1-7)
Last trading day2023/10/06

PDF Downloads

CZ Flyer PDF Download
Key Information DocumentPDF Download

Scale: ABS REL         Instrument

Add Benchmark:The chart is composed of values which are the arithmetic average values of bid / ask (MID) from previous working day. Performances under 12 month have only little informative value. Information about previous performance does not guarantee future performance.
Source: Česká spořitelna, a. s.
Advantages Details you should be aware of

Proč si Prémiový dluhopis DEMOGRAPHY SELECT 1 koupit?

 •  Zajímavý potenciál výnosu až 40 % za dobu jeho trvání.
 • 85% participace na pravidelně pozorovaném vývoji podkladového aktiva – indexu iSTOXX Global Demography Select 50.
 • Pravidelné pozorování podkladového aktiva. Výsledný výnos je vypočten jako 85 % participace z průměru ročně zafixovaných hodnot pozorovaného podkladového aktiva.
 • I při propadu podkladového aktiva je při splatnosti díky garanci vyplaceno vždy minimálně 100 % jmenovité hodnoty (viz Pozn.) PD DEMOGRAPHY SELECT 1.
 • Okamžitá dostupnost prostředků. PD DEMOGRAPHY SELECT 1 můžete za předpokladu standardních podmínek na trhu prodat prostřednictvím České spořitelny kdykoli před splatností, a to za tržní cenu uvedenou v kurzovním lístku České spořitelny. V takovém případě se však cena může pohybovat i pod 100 % jeho jmenovité hodnoty.
 • Garance vyplacení min. 100 % jeho jmenovité hodnoty (viz Pozn.) se vztahuje k výplatě při splatnosti.
 • PD DEMOGRAPHY SELECT 1 je emitován v českých korunách, investor nenese měnové riziko.
 • Riziková váha produktu je na škále od 1 do 7 od potenciálně nižšího rizika a výnosu 1 k potenciálně vyššímu riziku a výnosu 7, za předpokladu, že si produkt ponecháte do data splatnosti. Skutečné riziko se může podstatně lišit, pokud provedete odprodej předčasně. Riziková váha produktu je vodítkem pro srovnání míry rizika tohoto produktu ve srovnání s jinými. Ukazuje, jak je pravděpodobné, že přijdete o peníze v důsledku pohybu na trzích, nebo proto, že emitent nebude moci peníze vyplatit.
 • Elektronická verze prospektu je zveřejněna na internetové stránce Credit Suisse AG https://www.credit-suisse.com/cz/en.html.

-------------------------------------
Pozn.: Vyplacení garantované částky je závislé na schopnosti emitenta dostát svým závazkům vyplývajícím z garance.

 • U PD DEMOGRAPHY SELECT 1 je garantována návratnost celé investované částky. PD DEMOGRAPHY SELECT 1 garantuje návratnost minimálně 100 % jeho jmenovité hodnoty (viz Pozn.) k datu splatnosti.
 • Garance se nevztahuje na situace, kdy dojde k selhání emitenta nebo prodáte-li prémiový dluhopis před jeho splatností.
 • Držitel PD DEMOGRAPHY SELECT 1 nese kreditní riziko emitenta.
 • Pokud využíváte portfoliový způsob investičního poradenství, požádejte svého bankéře či investičního specialistu, aby s Vámi vyhodnotil, zda by se tento produkt měl stát součástí Vašeho investičního portfolia.
 • PD DEMOGRAPHY SELECT 1 podléhá anglickému právu.
 • Ceny jsou uváděné v procentech jmenovité hodnoty. Cena nákup znamená klient prodává, cena prodej znamená klient kupuje.
 • Emitent: Credit Suisse AG (jednající prostřednictvím své londýnské pobočky)
 • Podkladové aktivum: iSTOXX Global Demography Select 50
 • Upisovací období:  16. 9. 2019 (9.00) – 9. 10. 2019 (16.00)
 • Cena v úpisu: 100 %, bez poplatku
 • Stanovení počáteční hodnoty podklad. aktiva: 9. 10. 2019
 • Pozorování: roční, vždy k 9.10., s konvencí následujícího pracovního dne
 • Poslední  pozorování: 9.10.2023
 • Participace: 85 % na pravidelně pozorovaném vývoji podkladového aktiva
 • Garance: 100 % jmenovité hodnoty PD DEMOGRAPHY SELECT 1 k datu splatnosti (viz Pozn.)
 • Maximální výplata: 140 % jmenovité hodnoty PD DEMOGRAPHY SELECT 1
 • Vzorec pro výpočet hodnoty při splatnosti: 100 % jmenovité hodnoty PD DEMOGRAPHY SELECT 1 + participace 85 % × (průměrná hodnota 4 pozorování podkladového aktiva/počáteční hodnota – 1), minimálně 100 %, maximálně 140 %
 • Produktové náklady platné ke dni emise: (přesné vyjádření produktových nákladů naleznete v Pokynu k úpisu PD DEMOGRAPHY SELECT 1) 0,84 %, ročně
 • Cena za obstarání předčasného odkupu: 2 % z objemu obchodu
 • Minimální investice: 1 ks

Description

Každý racionálně uvažující člověk hledá možnosti, jak co nejefektivněji zhodnotit své peníze. Pro mnohé je pak důležité předem vědět, jak se investice může vyvíjet, a hlavně jaký je její výnosový potenciál a tržní riziko, které podstoupí. Jsou-li pro Vás tyto parametry také důležité, pak by Vás mohla zajímat investice do Prémiového dluhopisu DEMOGRAPHY SELECT 1.
Čtyřletý PD DEMOGRAPHY SELECT 1 je určen klientům, kteří nepožadují pravidelné výplaty výnosu, ale preferují růst své investice v závislosti na vývoji indexu složeného z více akciových titulů.

PD DEMOGRAPHY SELECT 1 nabízí atraktivní potenciál výnosu až 40 % za čtyři roky, přičemž k datu splatnosti garantuje návratnost 100 % své jmenovité hodnoty (viz Pozn.).

Jedním ze zásadních faktorů, které ovlivňují globální ekonomiku, je demografický vývoj. Klíčovými demografickými změnami jsou nižší porodnost, prodlužující se délka života, stěhování lidí do velkých měst, ale také růst životní úrovně stále většího počtu lidí ve světě. Demografické změny se promítají do spotřebního chování, vývoje nových technologií, ovlivňují nároky na vývoj v oblasti farmacie, ochrany životního prostředí či změny výrobních procesů. Dá se říct, že mění pohled na celý svět a mají zásadní vliv na hospodaření firem z celé řady odvětví a sektorů. Správná identifikace konkrétních společností, které můžou z demografických změn v dalších letech profitovat, je tak zcela klíčová.

Payment notes

Jak Prémiový dluhopis DEMOGRAPHY SELECT 1 funguje?

 • Výnos čtyřletého PD DEMOGRAPHY SELECT 1 závisí na vývoji globálního indexu iSTOXX Global Demography Select 50.
 • Dne 9. 10. 2019 se stanoví počáteční hodnota podkladového aktiva.
 • Podkladové aktivum je ročně pozorováno. Každý rok je v den pozorování zaznamenána jeho hodnota.
 • Z těchto 4 hodnot získaných v rámci pozorování se vypočítá průměrná hodnota podkladového aktiva. Ta je porovnána s jeho počáteční hodnotou.
 • Celková částka výplaty při splatnosti se vypočítá: 100 % jmenovité hodnoty PD DEMOGRAPHY SELECT 1 + participace 85 % × (průměrná hodnota 4 pozorování podkladového aktiva/počáteční hodnota – 1).
 • I při propadu podkladového aktiva je při splatnosti díky garanci vyplaceno vždy minimálně 100 % jmenovité hodnoty (viz Pozn.) PD DEMOGRAPHY SELECT 1.
 • Během doby trvání PD DEMOGRAPHY SELECT 1 může jeho cena poklesnout i pod 100 % jeho jmenovité hodnoty s ohledem na vývoj podkladového aktiva a tržních podmínek.
 • Maximální výše prémie je stanovena na 40 % jmenovité hodnoty prémiového dluhopisu za dobu trvání PD DEMOGRAPHY SELECT 1, tedy za 4 roky.
 • Pravidelné roční pozorování a průměrování získaných hodnot indexu částečně chrání investora před případným prudkým poklesem cen sledovaného podkladového aktiva těsně před splatností. Celkový výnos totiž nezávisí jen na závěrečné hodnotě pozorovaného podkladového aktiva, ale na průběžné hodnotě podkladového aktiva za celou dobu trvání PD DEMOGRAPHY SELECT 1. Pravidelné pozorování však také může snižovat výsledný výnos (pokud např. k růstu podkladového aktiva dojde až těsně před splatností).

Příklady scénářů při splatnosti – naleznete v letáku

Settlement

 • Maturity of the Premium Bond is 16 October 2023
 • Česká spořitelna pays out the yield and the nominal value
 • Liquidity: daily according to current market prices in the Exchange Rate List of Česká spořitelna, a.s.
 • It takes three working days to settle the buying and selling of the Premium Bond

Secondary market

 • Minimum purchased amount: 1 piece
 • The Premium Bond can be sold even before the maturity date for the price in the Česká spořitelna Exchange Rate List which you will find here at the Investment Centre/Exchange Rate Lists

-------------------------------------
Note: The disbursement of the guaranteed amount depends on the ability of the issuer to meet its commitments arising from the guarantee.

Note 2.: Product risk rate weight is on a scale from 1 to 7 from a potentially lower risk and yield of 1 to a potentially higher risk and yield of 7 assuming that you will keep the product until the maturity date. The real risk may substantially differ, if you sell the product prematurely. The product risk-weight is a guide for comparing the rate of risk in comparison with others. It shows how likely it is that you can lose money as a consequence of movements on the markets, or because the issuer will be unable to pay out the money.

 


Underlying

iSTOXX Global Demography Select 50
CH0321940899
Tento index zahrnuje akcie 50 společností, na jejichž vývoj můžou demografické změny pozitivně působit. Tvůrci indexu se ve svém výběru zaměřují na sedm oblastí: finanční sektor, farmacie, infrastruktura, nemovitosti, reality, média & technologie, volný čas & luxus. Základní charakteristikou akciových titulů je vysoká dividenda a nízká volatilita, které jsou určující pro váhu akcie v indexu. Z každého sektoru může být v indexu zastoupeno maximálně 10 společností. Složení indexu je revidováno na kvartální bázi.

Know-How

 
In our know-how area you can find all relevant details on the different types of bonds. The tutorial gives you selected information about the functionality of bonds and assists you in making your investment decision. In our glossary we explain the most important keywords and within the FAQ section you can find answers to the most common questions concerning this topic.

Find a branch...

Buy securities directly in a branch of Česká spořitelna.

Trade via George…

Enjoy the opportunity to trade selected securities online via George, the new banking.
Accept

We use cookies and web analysis software to give you the best possible experience on our website. By continuing to browse this website, you consent for these tools to be used. For more details and how to opt out of these, please read our Data protection policy.

INFORMATION FOR PRIVATE CLIENTS / CONSUMERS

Any information, material and services regarding financial instruments and securities provided by Česká spořitelna/Erste Group/ or any of its affiliates (collectively “Erste Group“) on this and any linked website hereafter (jointly the “Websites“) shall be exclusively to investors who are not subject to any legal sale or purchase restrictions.

By agreeing to this hereto, the visitor entering this Websites confirms that has read, understood and accepted this Information and the Disclaimer