Look for:

Our offer for

Prémiový dluhový cenný papír INFRASTRUCTURE AUTOCALL 2


ISIN:
DE000CS8CYL1

Date: 2020/09/22 00:00:00
Bid Ask
97.25 100.00
Difference 0.00% (0.00)

General attributes

Type of bondStructured bonds and notes
Bond stylesenior
Issuer typecorporate
Country of issueCH
Current coupon0.000%
Coupon stylevariable
Coupon payment date2023/09/12
Coupon payment periodat maturity
Yield to maturity p.a. (before capital gains tax)-
Value date2020/09/09
Maturity2023/09/12
Repayment value0.00
CurrencyCZK
Nominal value10,000
Capital gains tax-
Accrued Interest0.00
Investor tolerance6 (scale 1-7)
Last trading day2023/08/28

PDF Downloads

CZ FlyerPDF Download
Key Information DocumentPDF Download

Scale: ABS REL         Instrument

Add Benchmark:The chart is composed of values which are the arithmetic average values of bid / ask (MID) from previous working day. Performances under 12 month have only little informative value. Information about previous performance does not guarantee future performance.
Source: Česká spořitelna, a. s.
Advantages Details you should be aware of

Co PDCP INFRASTRUCTURE AUTOCALL 2 nabízí?

 • Možnost získat atraktivní výnos až 24 % za 3 roky.
 • PDCP INFRASTRUCTURE AUTOCALL 2 může být automaticky předčasně splacen s vyplacením zajímavého výnosu 8 % (viz Pozn.) již po prvním roce, nebo s výnosem 16 % po uplynutí dvou let.
 • Atraktivní úroveň bariéry ve výši 55 % počáteční hodnoty jednotlivých podkladových akcií pro výplatu výnosu i výplatu jmenovité hodnoty prémiového dluhového cenného papíru k datu jeho splatnosti.
 • Bariéra pro automatické předčasné splacení snižující se v čase: 90 % (po roce), 80 % (po dvou letech).
 • PDCP INFRASTRUCTURE AUTOCALL 2 je emitován v českých korunách, investor nenese měnové riziko.
 • Dodatečný ochranný mechanismus pro výplatu jmenovité hodnoty prémiového dluhového cenného papíru k datu jeho splatnosti.
 • Elektronická verze prospektu je zveřejněna na internetové stránce Emitenta www.credit-suisse.com nebo na www.investicnicentrum.cz/prospekty.
 • Elektronická verze Sdělení klíčových informací je zveřejněna na internetové stránce https://docs.credit-suisse.com/.
 • PDCP INFRASTRUCTURE AUTOCALL 2 negarantuje návratnost investované částky a investor může ztratit celou investici, nebo její část.
 • Držitel PDCP INFRASTRUCTURE AUTOCALL 2 nese kreditní riziko emitenta.
 • Celkový výnos je vyplácen jednorázově za skutečnou dobu trvání PDCP INFRASTRUCTURE AUTOCALL 2 k datu splatnosti nebo k datu automatického předčasného splacení.
 • Pokud k datu stanovení závěrečné hodnoty akcií klesne cena alespoň jedné z podkladových akcií pod bariéru 55 % své počáteční hodnoty, a zároveň závěrečná hodnota žádné ze zbývajících akcií nebude rovna, nebo vyšší než jejich počáteční hodnoty, nebude ke dni splatnosti vyplacen žádný výnos a držitel PDCP ztratí více než 45 % investovaných peněz.
 • Pokud využíváte portfoliový způsob investičního poradenství, požádejte svého bankéře či investičního specialistu, aby s Vámi vyhodnotil, zda by se tento produkt měl stát součástí Vašeho investičního portfolia.
 • PDCP INFRASTRUCTURE AUTOCALL 2 podléhá německému právu.
 • Ceny jsou uváděné v procentech jmenovité hodnoty. Cena nákup znamená klient prodává, cena prodej znamená klient kupuje. 
 • Emitent: Credit Suisse AG jednající prostřednictvím své londýnské pobočky (S&P's A+ / Moody's A1 / Fitch A)
 • Podkladové akcie: VINCI SA, HOCHTIEF AG a WASTE MANAGEMENT, Inc.
 • Upisovací období: 5.8.2020 (9:00) - 2.9.2020 (16:00)
 • Datum stanovení počáteční hodnoty podkladového aktiva: 2.9.2020
 • Datum stanovení závěrečné hodnoty podkladového aktiva: 5.9.2023
 • Data možného automatického předčasného splacení: 9.9.2021, 9.9.2022
 • Data pozorování a srovnávací hodnoty - naleznete v letáku
 • Bariéra pro výplatu jmenovité hodnoty k datu jeho splatnosti: 55 % zafixované počáteční hodnoty každé jednotlivé akcie, k datu stanovení závěrečné hodnoty každé jednotlivé akcie
 • Produktové náklady platné ke dni zahájení úpisu: (Přesné vyjádření produktových nákladů naleznete v Pokynu k úpisu PDCP INFRASTRUCTURE AUTOCALL 2.) 1,35 % ročně

Description

Hledáte zajímavou investiční příležitost? Důvěřujete síle a dlouhodobému potenciálu růstu světové ekonomiky a především sektoru veřejné infrastruktury, jejího budování, správy a údržby, ale přesto se obáváte zvýšeného kolísání cen finančních nástrojů společností působících v tomto sektoru? Pokud tedy patříte mezi zkušenější investory, pak by vás mohla zajímat investice do tříletého Prémiového dluhového cenného papíru INFRASTRUCTURE AUTOCALL 2 (PDCP INFRASTRUCTURE AUTOCALL 2).

PDCP INFRASTRUCTURE AUTOCALL 2 s možností automatického předčasného splacení umožnuje získat atraktivní roční výnos ve výši až 8 % (viz Pozn.). Celkový výnos za jeho tříleté trvání pak může dosáhnout 24 %.

Výplata výnosu i výplata jmenovité hodnoty PDCP INFRASTRUCTURE AUTOCALL 2 se odvozuje od vývoje cen akcií tří významných společností působících v několika odvětvích veřejné infrastruktury – budování, správy a údržby dálnic, silnic, mostů, či letištních sítí, přenosových soustav pro elektrickou energii, nebo zpracování a recyklaci pevného odpadu: společností VINCI SA, HOCHTIEF AG a WASTE MANAGEMENT, Inc.

PDCP INFRASTRUCTURE AUTOCALL 2 navíc umožňuje předčasné splacení již po prvním roce jeho trvání a následně každý rok po dobu jeho trvání až do data splatnosti.

Otázka výstavby, rozšiřování a údržby infrastruktury se objevuje v našem každodenním životě, ať již se jedná o infrastrukturu dopravní, technickou nebo občanskou vybavenost. Pod pojem infrastruktura tak můžeme zahrnout pozemní komunikace, vodní cesty či letiště, telekomunikační a rozvodné sítě, přenosové soustavy či vodohospodářskou infrastrukturu. Jak PDCP INFRASTRUCTURE AUTOCALL 2 funguje
funguje?

 • Vyplacení výnosu a jmenovité hodnoty prémiového dluhového cenného papíru závisí na vývoji akcií společností VINCI SA, HOCHTIEF AG a WASTE MANAGEMENT, Inc.
 • V období trvání prémiového dluhového cenného papíru může dojít ročně k jeho automatickému předčasn&

Payment notes

Jak PDCP INFRASTRUCTURE AUTOCALL 2 funguje
funguje?

 • Vyplacení výnosu a jmenovité hodnoty prémiového dluhového cenného papíru závisí na vývoji akcií společností VINCI SA, HOCHTIEF AG a WASTE MANAGEMENT, Inc.
 • V období trvání prémiového dluhového cenného papíru může dojít ročně k jeho automatickému předčasnému splacení, pokud bude hodnota každé jednotlivé podkladové akcie k datu pozorování rovna nebo vyšší než srovnávací hodnota podkladové akcie k příslušnému datu pozorování.
 • Pokud není splněna podmínka automatického předčasného splacení, prémiový dluhový cenný papír pokračuje k dalšímu datu možného splacení.
 • Je-li prémiový dluhový cenný papír automaticky předčasně splacen, obdrží investor jeho jmenovitou hodnotu a výnos 8 % (viz Pozn.) za každý rok, který uplynul od data emise.
  Příklad naleznete v letáku
 • Pokud nedojde k automatickému předčasnému splacení a ke dni stanovení závěrečné hodnoty jednotlivých podkladových akcií neklesne cena žádné z nich pod bariéru 55 % jejich počáteční hodnoty, bude ke dni splatnosti vyplacena jmenovitá hodnota prémiového dluhového cenného papíru a celkový výnos 24 % (ekvivalent tří ročních výnosů ve výši 8 % (viz Pozn.)).
 • Pokud nedojde k automatickému předčasnému splacení a ke dni stanovení závěrečné hodnoty jednotlivých podkladových akcií klesne cena alespoň jedné podkladové akcie pod bariéru 55 % své počáteční hodnoty, a zároveň závěrečná hodnota žádné ze zbývajících akcií nebude rovna, nebo vyšší než jejich počáteční hodnoty, bude ke dni splatnosti výplata jmenovité hodnoty PDCP INFRASTRUCTURE AUTOCALL 2 snížena o ztrátu nejhorší ze tří akcií od data stanovení její počáteční hodnoty do data stanovení její závěrečné hodnoty. Investor ztratí více než 45 % své investice a není mu vyplacen žádný výnos.
  Příklad a více informací naleznete v letáku

Settlement

 • řádná splatnost: 12.9.2023
 • data možného automatického předčasného splacení: 9.9.2021, 9.9.2022
 • výplatu výnosu i jmenovité hodnoty provádí Česká spořitelna
 • vypořádání nákupu i prodeje Prémiového dluhopisu trvá 3 pracovní dny

Secondary market

 • Minimální nakupované množství: 1 kus
 • Cena v úpisu: 100 %, bez poplatku
 • Ceny jsou uváděné v procentech jmenovité hodnoty. Cena nákup znamená klient prodává, cena prodej znamená klient kupuje. 
 • Cena za obstarání předčasného odkupu: 2 % z objemu obchodu
 • Likvidita: denní dle aktuálních tržních cen na kurzovním lístku České spořitelny, a. s.

--------------------------------------
Pozn.: PDCP INFRASTRUCTURE AUTOCALL 2 vyplácí případné výnosy jednorázově při jeho předčasné nebo řádné splatnosti, a není uplatněno složené úročení.
Pozn.2: Riziková váha produktu je na škále od 1 do 7 od potenciálně nižšího rizika a výnosu 1 k potenciálně vyššímu riziku a výnosu 7, za předpokladu, že si produkt ponecháte do data splatnosti). Skutečné riziko se může podstatně lišit, pokud provedete odprodej předčasně.


Underlying

VINCI SA
FR0000125486
Francouzská nadnárodní skupina a největší stavební firma na světě, která ve více než 120 zemích zaměstnává téměř 220 tisíc lidí. V roce 2019 příjmy skupiny přesáhly 48 mld. EUR. Z hlediska tržeb je nejvýznamnějším členem celé skupiny společnost VINCI Construction, přední světová firma působící v oblasti stavebnictví. Podílí se na řadě významných staveb a specializovaných stavebních projektů. Svým klientům nabízí bezkonkurenční know-how v oblasti pozemního stavitelství, vodních staveb, stavebního inženýrství a s tím spojených služeb. Také další společnost skupiny, firma EUROVIA, patří mezi významné světové společnosti, a to v oblasti dopravních staveb. Zabývá se budováním, obnovou a údržbou silniční a dálniční infrastruktury a realizací městských i průmyslových rozvojových projektů. VINCI Energies poskytuje služby v oblastech energetických, dopravních a telekomunikačních infrastruktur, průmyslu, technického zařízení budov a facility managementu. VINCI Autoroutes jsou jedním z nejvýznamnějších soukromých provozovatelů dálnic na světě a provozují přibližně dvě třetiny dálniční sítě ve Francii. VINCI Concessions financuje, projektuje a realizuje projekty dopravní a veřejné infrastruktury a provozuje je na základě dlouhodobých nájemních smluv (např. tunely, letiště, parkovací domy atd.).
HOCHTIEF AG
DE0006070006
HOCHTIEF AG je jednou z nejvýznamnějších nadnárodních společností se sídlem v německém Essenu. Specializuje se na komplexní infrastrukturní projekty. Aktuálně působí v Evropě, Americe a Austrálii. Zaměřuje se především na oblasti: dopravní, energetické, sociální a městské infrastruktury a hornictví. Společnost se podílela např. na výstavbě Lochkovského tunelu a mostu na vnějším pražském okruhu, na realizaci tunelu Blanka, na prodloužení trasy metra A i na rekonstrukci pojezdové dráhy na Letišti Václava Havla. V současnosti se podílí např. na vybudování venkovní expozice šimpanzů v brněnské ZOO nebo na rekonstrukci Negrelliho viaduktu v Praze. Mimo jiné poskytuje komplexní řešení sanace a revitalizace ekologických zátěží. Tato společnost zaměstnává téměř 52 tisíc lidí a její příjmy dosáhly v roce 2019 téměř 26 mld. EUR.
WASTE MANAGEMENT INC.
US94106L1098
Americká společnost, která dominuje v Severní Americe v oblasti provozování a údržby infrastruktury. Zároveň poskytuje komplexní služby pro nakládání s odpady. V Severní Americe např. nabízí služby, které sahají od sběru odpadů a likvidace až po recyklaci a výrobu obnovitelné energie. Provozuje více než 300 sběrných stanic a převážně profituje právě z jejich činnosti. Mezi její zákazníky patří vedle běžných rezidentů také municipality a průmyslové objekty. Příjmy společnosti dosáhly v roce 2019 více než 15 mld. USD a zaměstnává více než 45 tisíc lidí.

Know-How

 
In our know-how area you can find all relevant details on the different types of bonds. The tutorial gives you selected information about the functionality of bonds and assists you in making your investment decision. In our glossary we explain the most important keywords and within the FAQ section you can find answers to the most common questions concerning this topic.

Find a branch...

Buy securities directly in a branch of Česká spořitelna.

Trade via George…

Enjoy the opportunity to trade selected securities online via George, the new banking.
Accept

We use cookies and web analysis software to give you the best possible experience on our website. By continuing to browse this website, you consent for these tools to be used. For more details and how to opt out of these, please read our Data protection policy.

INFORMATION FOR PRIVATE CLIENTS / CONSUMERS

Any information, material and services regarding financial instruments and securities provided by Česká spořitelna/Erste Group/ or any of its affiliates (collectively “Erste Group“) on this and any linked website hereafter (jointly the “Websites“) shall be exclusively to investors who are not subject to any legal sale or purchase restrictions.

By agreeing to this hereto, the visitor entering this Websites confirms that has read, understood and accepted this Information and the Disclaimer