Zajímá mne:

Naše nabídka pro

01.10.2021:

Oznámení o změně statutů podílových fondů ERSTE AM ČR

 
O z n á m e n í
 
Erste Asset Management GmbH, Vídeň, Rakouská republika,
jednající prostřednictvím svého odštěpného závodu Erste Asset Management GmbH, pobočka Česká republika, se sídlem Budějovická 1518/13a, Michle, 140 00 Praha 4, IČO 04107128,
 
oznamuje, že
 
s účinností ode dne 1. října 2021 byla schválena změněná znění statutů a změněná označení níže uvedených standardních podílových fondů.
 
• Původní označení:
YOU INVEST solid – otevřený podílový fond
Nové označení:
ESG MIX 10 – otevřený podílový fond

• Původní označení:
YOU INVEST balanced – otevřený podílový fond
Nové označení:
ESG MIX 30 – otevřený podílový fond

• Původní označení:
YOU INVEST active – otevřený podílový fond
Nové označení:
ESG MIX 50 – otevřený podílový fond
 
Ve statutech byly provedeny změny související zejména se začleněním faktorů trvale udržitelného rozvoje lidské společnosti (ESG) do jejich investiční strategie a promítnuty související požadavky nařízení (EU) 2019/2088, o zveřejňování informací souvisejících s udržitelností v odvětví finančních služeb a nařízení (EU) 2020/852, o zřízení rámce pro usnadnění udržitelných investic. Od 1. října 2021 tyto podílové fondy patří mezi produkty dle čl. 8 nařízení EU) 2019/2088. Podílové fondy, kromě jiných svých vlastností, budou v rámci naplňování své investiční strategie aktivně sledovat a prosazovat faktory udržitelnosti v environmentální nebo sociální oblasti, za podmínky, že společnosti, jimž je investice finálně určena, dodržují postupy řádné správy a řízení společností.
Schválené změny statutů nepodléhaly předchozímu souhlasu České národní banky, neboť se jedná o upřesnění investiční politiky, kterým nedojde k výrazně odlišnému způsobu investování a kterým se nemění rizikový profil podílových fondů s dopadem na postavení a zájmy podílníků nebo se jedná o změny vyvolané změnou právní úpravy.
 
S novými zněními statutů a klíčových informací pro investory se mohou podílníci ode dne 1. října 2021 seznámit na internetové adrese https://www.erste-am.cz nebo na internetové adrese distributora (České spořitelny, a. s.) https://www.investicnicentrum.cz, na jeho pobočkách a v sídle odštěpného závodu investiční společnosti Erste Asset Management GmbH, pobočka Česká republika.
 
 
 
V Praze dne 1. října 2021
 Odmítnout
Rozumím

Tyto stránky využívají k poskytování nejlepších služeb software pro analýzu webu a cookies. Pokud vyjádříte svůj souhlas, tyto nástroje budou použity. Pro více informací si prosím přečtěte naše Zásady zpracování osobních údajů.

Informace pro soukromé osoby/spotřebitele

Veškeré informace, materiály a služby ohledně investičních nástrojů včetně cenných papírů, které Erste Group Bank AG nebo kterákoliv osoba tvořící s ní koncern (dále souhrnně jen “Erste Group“) na této webové stránce a na všech dalších stránkách k ní připojených (dále souhrnně jen “Webové stránky”) poskytuje, jsou určeny výhradně investorům nepodléhajícím žádným právním omezením prodeje či nákupu investičních nástrojů.

Na základě svého souhlasu s obsahem tohoto dokumentu návštěvník vstupující na Webové stránky potvrzuje, že přečetl, porozuměl a akceptoval tyto informace a důležitá Právní upozornění