Zajímá mne:

Naše nabídka pro

Informace ČS k udržitelnosti a zodpovědnému investování

14.05.2021:

Oznámení o úpravě statutů podílových fondů ERSTE AM ČR

 
O z n á m e n í
 
Erste Asset Management GmbH, Vídeň, Rakouská republika,
jednající prostřednictvím svého odštěpného závodu Erste Asset Management GmbH, pobočka Česká republika, se sídlem Budějovická 1518/13a, Michle, 140 00 Praha 4, IČO 04107128,
 
oznamuje, že
 
s účinností ode dne 14. května 2021 byla přijata upravená znění statutů níže vyjmenovaných
 
• standardních podílových fondů:
ČS fond životního cyklu 2030 FF - otevřený podílový fond,
ČS korporátní dluhopisový - otevřený podílový fond,
FOND ŘÍZENÝCH VÝNOSŮ - otevřený podílový fond,
GLOBAL STOCKS FF - otevřený podílový fond,
High Yield dluhopisový - otevřený podílový fond,
LIKVIDITNÍ FOND – otevřený podílový fond
Privátní portfolio konzervativní dluhopisy - otevřený podílový fond,
Privátní portfolio dynamické dluhopisy - otevřený podílový fond,
Smíšený fond - otevřený podílový fond,
SPOROBOND - otevřený podílový fond,
SPOROINVEST - otevřený podílový fond,
SPOROTREND - otevřený podílový fond,
STOCK SMALL CAPS – otevřený podílový fond
TOP STOCKS - otevřený podílový fond,
TRENDBOND - otevřený dluhopisový podílový fond,
KONZERVATIVNÍ MIX FF - otevřený podílový fond,
VYVÁŽENÝ MIX FF - otevřený podílový fond,
DYNAMICKÝ MIX FF - otevřený podílový fond,
AKCIOVÝ MIX FF - otevřený podílový fond,
YOU INVEST solid - otevřený podílový fond,
YOU INVEST balanced - otevřený podílový fond,
YOU INVEST active - otevřený podílový fond,
 
• speciálních podílových fondů:
DLUHOPISOVÝ FOND - otevřený podílový fond,
FOND FIREMNÍCH VÝNOSŮ – otevřený podílový fond,
FOND STÁTNÍCH DLUHOPISŮ – otevřený podílový fond,
Globální akciový FF - otevřený podílový fond,
MPF 10 - otevřený podílový fond,
MPF 30 - otevřený podílový fond,
MPF 50 - otevřený podílový fond,
OPTIMUM - otevřený podílový fond,
Privátní portfolio AR AKCIE - otevřený podílový fond,
Privátní portfolio AR REALITY - otevřený podílový fond,
Privátní portfolio AR ALTERNATIVNÍ INVESTICE - otevřený podílový fond,
UNIVERSUM - otevřený podílový fond,
 
• fondů kvalifikovaných investorů:
ČS PRIVATE EQUITY T – uzavřený podílový fond,
IPF 10 - otevřený podílový fond,
IPF 25 – otevřený podílový fond,
IPF 35 - otevřený podílový fond.
 
Ve statutech byly provedeny změny související zejména
- s aktualizací seznamu obhospodařovaných fondů v příloze 2 statutů,
- s aktualizací údaje o ukazateli celkové nákladovosti podílového fondu za rok 2020 v příloze 4 statutů.
 
Tyto změny nepodléhají ani u standardních fondů předchozímu souhlasu České národní banky, neboť se jedná o změny vyvolané změnou právní úpravy nebo o změny přímo vyplývající ze změn týkajících se obhospodařovatele a administrátora fondu a tyto změny se netýkají postavení nebo zájmů podílníků (§ 529 odst. 4 zákona č. 240/2013 Sb., o investičních společnostech a investičních fondech). V důsledku změny statutů nedojde ke změně investiční strategie žádného z podílových fondů, resp. nedojde k výrazně odlišnému způsobu investování (§ 207 odst. 1 písm. b) zákona č. 240/2013 Sb., o investičních společnostech a investičních fondech).
 
S novými zněními statutů a klíčových informací pro investory se mohou podílníci ode dne 14. května 2021 seznámit na internetové adrese https://www.erste-am.cz nebo na internetové adrese distributora (České spořitelny, a. s.) https://www.investicnicentrum.cz, na jeho pobočkách a v sídle odštěpného závodu investiční společnosti Erste Asset Management GmbH, pobočka Česká republika.
 
 
 
 
V Praze dne 14. května 2021
 Odmítnout
Rozumím

Tyto stránky využívají k poskytování nejlepších služeb software pro analýzu webu a cookies. Pokud vyjádříte svůj souhlas, tyto nástroje budou použity. Pro více informací si prosím přečtěte naše Zásady zpracování osobních údajů.

Informace pro soukromé osoby/spotřebitele

Veškeré informace, materiály a služby ohledně investičních nástrojů včetně cenných papírů, které Erste Group Bank AG nebo kterákoliv osoba tvořící s ní koncern (dále souhrnně jen “Erste Group“) na této webové stránce a na všech dalších stránkách k ní připojených (dále souhrnně jen “Webové stránky”) poskytuje, jsou určeny výhradně investorům nepodléhajícím žádným právním omezením prodeje či nákupu investičních nástrojů.

Na základě svého souhlasu s obsahem tohoto dokumentu návštěvník vstupující na Webové stránky potvrzuje, že přečetl, porozuměl a akceptoval tyto informace a důležitá Právní upozornění