Zajímá mne:

Naše nabídka pro

28.12.2020:

Oznámení o úpravě statutů podílových fondů ERSTE AM ČR

 
O z n á m e n í
 
Erste Asset Management GmbH, Vídeň, Rakouská republika,
jednající prostřednictvím svého odštěpného závodu Erste Asset Management GmbH, pobočka Česká republika, se sídlem Budějovická 1518/13a, Michle, 140 00 Praha 4, IČO 04107128 (dále jen „investiční společnost“)
 
oznamuje, že
 
s účinností ode dne 1. ledna 2021 byla vedoucím odštěpného závodu investiční společnosti přijata upravená znění statutů níže vyjmenovaných
 
• standardních podílových fondů:
ČS fond životního cyklu 2030 FF - otevřený podílový fond,
ČS korporátní dluhopisový - otevřený podílový fond,
FOND ŘÍZENÝCH VÝNOSŮ - otevřený podílový fond,
GLOBAL STOCKS FF - otevřený podílový fond,
High Yield dluhopisový - otevřený podílový fond,
LIKVIDITNÍ FOND – otevřený podílový fond
Privátní portfolio konzervativní dluhopisy - otevřený podílový fond,
Privátní portfolio dynamické dluhopisy - otevřený podílový fond,
Smíšený fond - otevřený podílový fond,
SPOROBOND - otevřený podílový fond,
SPOROINVEST - otevřený podílový fond,
SPOROTREND - otevřený podílový fond,
STOCK SMALL CAPS – otevřený podílový fond
TOP STOCKS - otevřený podílový fond,
TRENDBOND - otevřený dluhopisový podílový fond,
KONZERVATIVNÍ MIX FF - otevřený podílový fond,
VYVÁŽENÝ MIX FF - otevřený podílový fond,
DYNAMICKÝ MIX FF - otevřený podílový fond,
AKCIOVÝ MIX FF - otevřený podílový fond,
YOU INVEST solid - otevřený podílový fond,
YOU INVEST balanced - otevřený podílový fond,
YOU INVEST active - otevřený podílový fond,
 
• speciálních podílových fondů:
DLUHOPISOVÝ FOND - otevřený podílový fond,
FOND FIREMNÍCH VÝNOSŮ – otevřený podílový fond,
FOND STÁTNÍCH DLUHOPISŮ – otevřený podílový fond,
Globální akciový FF - otevřený podílový fond,
MPF 10 - otevřený podílový fond,
MPF 30 - otevřený podílový fond,
MPF 50 - otevřený podílový fond,
OPTIMUM - otevřený podílový fond,
Privátní portfolio AR AKCIE - otevřený podílový fond,
Privátní portfolio AR REALITY - otevřený podílový fond,
Privátní portfolio AR ALTERNATIVNÍ INVESTICE - otevřený podílový fond,
UNIVERSUM - otevřený podílový fond,
 
• fondů kvalifikovaných investorů:
ČS PRIVATE EQUITY T – uzavřený podílový fond,
IPF 10 - otevřený podílový fond,
IPF 25 – otevřený podílový fond,
IPF 35 - otevřený podílový fond.
 
Změny ve statutech souvisejí zejména
- s aktualizací vyhlášky č. 501/2002 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, pro účetní jednotky, které jsou bankami a jinými finančními institucemi,
- s dalším přizpůsobením statutů požadavkům vyplývajícím z článku 7 odst. 1 písm. d) nařízení (EU) č. 583/2010 a dále z výkladu uveřejněného v dokumentu „Q&A on the application of the UCITS directive“ (Question 8) Evropského orgánu pro cenné papíry a trhy (ESMA),
- s aktualizací seznamu obhospodařovaných fondů v příloze 2 statutů.
 
Tyto změny nepodléhají ani u standardních fondů předchozímu souhlasu České národní banky, neboť se jedná o změny vyvolané změnou právní úpravy nebo o změny přímo vyplývající ze změn týkajících se obhospodařovatele a administrátora fondu a tyto změny se netýkají postavení nebo zájmů podílníků (§ 529 odst. 4 zákona č. 240/2013 Sb., o investičních společnostech a investičních fondech).
 

S novými zněními statutů se mohou podílníci ode dne 1. ledna 2021 seznámit na internetové adrese https://www.erste-am.cz nebo na internetové adrese distributora (České spořitelny, a. s.) http://www.investicnicentrum.cz, na jeho pobočkách a v sídle odštěpného závodu investiční společnosti Erste Asset Management GmbH, pobočka Česká republika.
 
 
 
 
V Praze dne 28. prosince 2020
 Rozumím

Tyto stránky využívají k poskytování nejlepších služeb softwear pro analýzu webu a cookies. Pokračováním v prohlížení vyjadřujete souhlas s jejich používáním. Pro více informací včetně postupu pro odvolání souhlasu si přečtěte naše Zásady zpracování osobních údajů.

Informace pro soukromé osoby/spotřebitele

Veškeré informace, materiály a služby ohledně investičních nástrojů včetně cenných papírů, které Erste Group Bank AG nebo kterákoliv osoba tvořící s ní koncern (dále souhrnně jen “Erste Group“) na této webové stránce a na všech dalších stránkách k ní připojených (dále souhrnně jen “Webové stránky”) poskytuje, jsou určeny výhradně investorům nepodléhajícím žádným právním omezením prodeje či nákupu investičních nástrojů.

Na základě svého souhlasu s obsahem tohoto dokumentu návštěvník vstupující na Webové stránky potvrzuje, že přečetl, porozuměl a akceptoval tyto informace a důležitá Právní upozornění