Zajímá mne:

Naše nabídka pro

Prémiový dluhový cenný papír CHEMICALS AUTOCALL


ISIN:
XS2508413452

Datum: 08.02.2023 00:00:00
Nákup Prodej
101,11 -
Změna 0,00% (0,00)

Základní údaje

Typ dluhopisuStrukturované dluhopisy a dluhové CP
Styl dluhopisuseniorní
Typ emitentafinanční instituce
Země vydáníLU
Aktuální kupon-
Styl kuponuvariabilní
Datum výplaty kuponu22.12.2025
Výplata kuponupři splatnosti
Datum emise22.12.2022
Splatnost22.12.2025
Návratnost0,00
MěnaCZK
Nominální hodnota10.000
Alikvotní úrokový výnos-
Rizikovost produktu6 (stupnice 1-7)
Poslední obchodní den15.12.2025

PDF ke stažení

LetákPDF Download
Stupnice: ABS REL         Nástroj/produkt

Přidat benchmark:Graf je tvořen hodnotami, které jsou aritmetickým průměrem hodnot Nákup/Prodej (MID) z předchozího pracovního dne. Ceny Nákup/Prodej jsou uvedeny bez AÚV. Výkonnosti v horizontu menším než 12 měsíců mají jen velmi malou vypovídací hodnotu. Minulá výkonnost nezaručuje výkonnost budoucí.
Zdroj: Česká spořitelna, a. s.
Výhody Měli byste vědět

Co PDCP CHEMICALS AUTOCALL nabízí?

 • Možnost získat atraktivní výnos až 48 % za 3 roky.
 • PDCP CHEMICALS AUTOCALL může být automaticky předčasně splacen již po prvním roce svého trvání, nebo následující rok, pokud se jednotlivé podkladové akcie nachází k datu pozorování na nebo nad platnou bariérou pro předčasné splacení. 
 • Zajímavá úroveň bariéry ve výši 55 % počáteční hodnoty (viz Pozn.2) podkladových akcií společností – Albemarle, Linde a Nutrien pro výplatu jmenovité hodnoty PDCP CHEMICALS AUTOCALL k datu jeho splatnosti.
 • Dodatečný ochranný mechanismus pro výplatu jmenovité hodnoty PDCP CHEMICALS AUTOCALL k datu jeho splatnosti. 
 • Bariéra pro automatické předčasné splacení snižující se v čase: 90 % (po roce), 80 % (po dvou letech).
 • PDCP CHEMICALS AUTOCALL je emitován v českých korunách, investor nenese měnové riziko. 


 • Elektronická verze Základního prospektu je zveřejněna na internetové stránce Emitenta http://prospectus.socgen.com/,  nebo na www.investicnicentrum.cz/prospekty. 
 • Elektronická verze Sdělení klíčových informací je zveřejněna na internetové stránce https://regulatory.sgmarkets.com/
  /priips/kid, nebo ji naleznete na investičním portálu www.investicnicentrum.cz.
 • PDCP CHEMICALS AUTOCALL negarantuje návratnost investované částky a investor může ztratit celou investici, nebo její část.
 • Návratnost 100 % jmenovité hodnoty PDCP CHEMICALS AUTOCALL k datu splatnosti není zajištěná, neboť je závislá na vývoji tržního kurzu podkladových akcií – Albemarle, Linde a Nutrien. 
 • Držitel PDCP CHEMICALS AUTOCALL nese kreditní riziko emitenta a ručitele.
 • Pokud k datu stanovení závěrečné hodnoty podkladových akcií klesne cena alespoň jedné podkladové akcie pod bariéru 55 % své počáteční hodnoty, a zároveň hodnota žádné ze zbývajících akcií nebude rovna nebo vyšší než jejich počáteční hodnoty, nebude ke dni splatnosti vyplacen potenciální výnos a držitel PDCP CHEMICALS AUTOCALL ztratí více než 45 % investovaných peněz.
 • Investor by neměl své investiční rozhodnutí založit výhradně na tomto dokumentu, neboť se může nacházet mimo cílový trh PDCP CHEMICALS AUTOCALL a PDCP CHEMICALS AUTOCALL nemusí být vhodný pro všechny investory.
 • PDCP CHEMICALS AUTOCALL podléhá anglickému právu. 
 • Emitent: SG Issuer SA 
 • Ručitel: Société Générale SA (Standard & Poor's A /Moody's A1 / Fitch A)
 • Podkladové akcie: Albemarle Corp, Linde PLC a Nutrien Ltd 
 • Upisovací období: 1.12.2022 (12.00)–15.12.2022 (23.59)
 • Datum stanovení počáteční, závěrečné hodnoty podklad. akcií a data pozorování naleznete v letáku.
 • Bariéra pro výplatu jmenovité hodnoty k datu jeho splatnosti: 55 % zafixované počáteční hodnoty každé jednotlivé podkladové akcie, k datu stanovení závěrečné hodnoty každé jednotlivé podkladové akcie
 • Přesné vyjádření produktových nákladů naleznete v Pokynu k úpisu PDCP CHEMICALS AUTOCALL.

Popis

PDCP CHEMICALS AUTOCALL s možností automatického předčasného splacení umožňuje získat atraktivní roční výnos ve výši 16 % (viz Pozn.). Celkový výnos za jeho tříleté trvání pak může dosáhnout až 48 %.
 
Výplata potenciálního výnosu i výplata jmenovité hodnoty PDCP CHEMICALS AUTOCALL se odvozuje od vývoje cen akcií tří významných společností zaměřujících se na chemický průmysl – Albemarle, Linde a Nutrien. PDCP CHEMICALS AUTOCALL navíc umožňuje jeho předčasné splacení při růstu i omezeném poklesu podkladových aktiv již po prvním roce svého trvání. 
 
Chemický průmysl se významnou měrou podílí na vývoji celosvětového hospodářství. Zajišťuje klíčové vstupy pro další průmyslová odvětví jako je strojírenství, stavebnictví, spotřební průmysl a je také stěžejním dodavatelem pro zemědělství. U všech tří sledovaných společností Albemarle, Linde a Nutrien analytici Erste Group Bank pozitivně hodnotí jejich vyhlídky do budoucna.  

Výpočet výnosu

Jak PDCP CHEMICALS AUTOCALL funguje?

 • Vyplacení potenciálního výnosu a jmenovité hodnoty PDCP CHEMICALS AUTOCALL závisí na vývoji tržního kurzu akcií společností Albemarle, Linde a Nutrien.
 • V období trvání PDCP CHEMICALS AUTOCALL může dojít ročně k jeho automatickému předčasnému splacení, pokud bude hodnota každé jednotlivé podkladové akcie k datu pozorování rovna nebo vyšší než srovnávací hodnota podkladové akcie k příslušnému datu pozorování.
 • Pokud není splněna podmínka automatického předčasného splacení, PDCP CHEMICALS AUTOCALL pokračuje k dalšímu datu možného splacení.
 • Je-li PDCP CHEMICALS AUTOCALL automaticky předčasně splacen, obdrží investor jeho jmenovitou hodnotu a výnos 16 % (viz Pozn.) za každý rok, který uplynul od data emise. 
 • Pokud nedojde k automatickému předčasnému splacení a ke dni stanovení závěrečné hodnoty jednotlivých podkladových akcií neklesne cena žádné z nich pod bariéru 55 % své počáteční hodnoty, bude ke dni splatnosti vyplacena jmenovitá hodnota PDCP CHEMICALS AUTOCALL a celkový výnos 48 % (ekvivalent tří ročních výnosů ve výši 16 % (viz Pozn.)). 
 • Pokud nedojde k automatickému předčasnému splacení a ke dni stanovení závěrečné hodnoty jednotlivých podkladových akcií klesne cena alespoň jedné podkladové akcie pod bariéru 55 % své počáteční hodnoty, a zároveň závěrečná hodnota žádné ze zbývajících akcií nebude rovna nebo vyšší než 100 % své počáteční hodnoty, bude ke dni splatnosti výplata jmenovité hodnoty PDCP CHEMICALS AUTOCALL snížena o ztrátu nejhorší ze tří akcií od data stanovení její počáteční hodnoty do data stanovení její závěrečné hodnoty. Investor realizuje ztrátu, která představuje více než 45 % jeho původní investice a žádný výnos nebude vyplacen.
Princip dodatečného ochranného mechanismu a příklady naleznete v letáku

Vypořádání

 • splatnost je 22.12.2025
 • výplatu výnosu i jmenovité hodnoty provádí Česká spořitelna
 • vypořádání nákupu i prodeje Prémiového dluhopisu trvá 3 pracovní dny

Podmínky nákupu/prodeje

 • minimální nakupované množství: 1 kus
 • Cena za obstarání předčasného odkupu: dle aktuálního Ceníku (stav k datu emise dluhopisu: 2 % z objemu obchodu)
 • cena v úpisu: 100 %, bez poplatku
 • Likvidita: denní dle aktuálních tržních cen, indikace na kurzovním lístku České spořitelny, a. s.

-----------------------------------------

Pozn.: PDCP CHEMICALS AUTOCALL vyplácí případné potenciální výnosy jednorázově při jeho předčasné nebo řádné splatnosti, přičemž není uplatněno složené úročení.

Pozn.2: Počáteční hodnota bude vypočítána na základě závěrečných cen podkladových aktiv dne 15. 12. 2022.

Pozn.3: Přesné vyjádření produktových nákladů naleznete v Pokynu k úpisu PDCP CHEMICALS AUTOCALL.

Pozn.4: Riziková váha je na škále od 1 do 7 od potenciálně nižšího rizika a výnosu 1 k potenciálně vyššímu riziku a výnosu 7, za předpokladu, že si PDCP CHEMICALS AUTOCALL ponecháte do data splatnosti. Skutečné riziko se může podstatně lišit, pokud provedete odprodej předčasně.


Podkladové aktivum

ALBEMARLE CORP
US0126531013
Albemarle Corp je přední americká společnost vyrábějící speciální chemikálie se sídlem v Charlotte v Severní Karolíně. Kořeny této společnosti sahají až do roku 1887, kdy se orientovala především na výrobu kartonového a savého papíru. V současnosti tento významný producent chemikálií nabízí široké portfolio výrobků jako například plasty, polymery, elastomery, čistící produkty, fotografické chemikálie nebo zemědělská hnojiva. Jejich inovativní produkty jsou využívány v nejrůznějších průmyslových odvětvích jako je stavebnictví, farmacie, spotřební elektronika, automotive atd. Albemarle je také dominantním producentem lithia, které nachází široké uplatnění především ve výrobě elektrických baterií nejrůznějšího typu. Narůstající poptávku po lithiu podporuje aktuální rozmach elektro- mobility, což může přinést zajímavý potenciál. Albemarle zaměstnává více než 5 tisíc lidí ve 100 zemích světa.
LINDE PLC
IE00BZ12WP82
Linde PLC - historie této nadnárodní německé společnosti se začala psát již v roce 1879, kdy Carl von Linde založil podnik zaměřující se na vývoj a výrobu chladírenských zařízení. Nicméně dominantní roli vždy představovala výroba technických plynů. Portfolio produktů rozšiřuje i stěžejní výroba medicinálních plynů, které mají ve zdravotnictví svou nezastupitelnou roli. Linde je také jedním z největších producentů vodíku, jenž se řadí mezi alternativní energie. Odběratelům tak umožňuje zefektivňovat výrobu a snižovat ekologickou zátěž v různých oblastech podnikání. Společnost zaměstnává přibližně 72 tisíc lidí ve více než 100 zemích světa.
NUTRIEN LTD
CA67077M1086
Nutrien Ltd - tato kanadská společnost zaměřující se na výrobu chemikálií užívaných v zemědělství sídlí v Saskatoonu v kanadské provincii Saskatchewan. Je největším výrobcem potaše a třetím největším výrobcem dusíkatých hnojiv na světě. Potaš (uhličitan draselný) slouží jako hnojivo v zemědělství, ale má také široké využití v průmyslu, používá se např. při výrobě skla, mýdel, je součástí pracích prášků a přidává se také do léčiv. Nutrien dodává ročně přes 27 milionů tun potaše, dusíku a fosfátů, čímž se snaží podpořit a zvládnout vysoké nároky na výtěžnost zemědělské produkce, které se s ohledem na rostoucí světovou populaci významně zvyšují. Společnost zaměstnává více než 23 tisíc lidí po celém světě.

Know-How

 
V rámci našeho Know-How můžete získat veškeré relevantní informace týkající se různých typů dluhopisů a dluhových CP. Navštivte například Vše o produktech, kde jsou pro Vás připraveny detaily o fungování dluhopisů a dluhových CP a jejich chování v různých tržních obdobích. Nebo se podívejte do slovníčku investičních pojmů, který Vám odkryje na první pohled neznámé výrazy.
 
 

Kontakt

 
Nenašli jste odpověď na otázku v naší Know-How sekci? Napiště nám prostřednictvím kontaktního formuláře.
 

Proč si koupit dluhopis či dluhový CP...

 
Nákup dluhopisu či dluhového CP Vám umožní uložit peněžní prostředky na určitou dobu a pokud si ponecháte dluhopisy či dluhové CP do data splatnosti, i za předem známý výnos. Výplatu úrokového výnosu i jmenovité hodnoty dluhopisu či dluhového CP zaručuje jako jejich emitent Česká spořitelna.
Dluhopisy a dluhové CP České spořitelny lze pohodlně nakoupit na pobočkách Česká spořitelny nebo prostřednictvím specialistů našeho Klientského centra na tel. č. 800 468 378.

 
Investiční centrum je nyní dostupné jako aplikace pro iPhone!
Odmítnout
Rozumím

Tyto stránky využívají k poskytování nejlepších služeb software pro analýzu webu a cookies. Pokud vyjádříte svůj souhlas, tyto nástroje budou použity. Zde si přečtěte více informací.

Informace pro soukromé osoby/spotřebitele

Veškeré informace, materiály a služby ohledně investičních nástrojů včetně cenných papírů, které Erste Group Bank AG nebo kterákoliv osoba tvořící s ní koncern (dále souhrnně jen “Erste Group“) na této webové stránce a na všech dalších stránkách k ní připojených (dále souhrnně jen “Webové stránky”) poskytuje, jsou určeny výhradně investorům nepodléhajícím žádným právním omezením prodeje či nákupu investičních nástrojů.

Na základě svého souhlasu s obsahem tohoto dokumentu návštěvník vstupující na Webové stránky potvrzuje, že přečetl, porozuměl a akceptoval tyto informace a důležitá Právní upozornění