Zajímá mne:

Naše nabídka pro

Prémiový dluhový cenný papír INFRASTRUCTURE AUTOCALL 2


ISIN:
DE000CS8CYL1

Datum: 18.01.2021 10:35:37
Nákup Prodej
98,18 -
Změna -0,96% (-0,96)

Základní údaje

Typ dluhopisuStrukturované dluhopisy a dluhové CP
Styl dluhopisuseniorní
Typ emitentafinanční instituce
Země vydáníCH
Aktuální kupon0,000%
Styl kuponuvariabilní
Datum výplaty kuponu12.09.2023
Výplata kuponupři splatnosti
Výnos do splatnosti-
Datum emise09.09.2020
Splatnost12.09.2023
Návratnost0,00
MěnaCZK
Nominální hodnota10.000
Daň z výnosu na kapitálových trzích-
Alikvotní úrokový výnos0,00
Rizikovost produktu6 (stupnice 1-7)
Poslední obchodní den28.08.2023

PDF ke stažení

LetákPDF Download
ReportPDF Download
Stupnice: ABS REL         Nástroj/produkt

Přidat benchmark:Graf je tvořen hodnotami, které jsou aritmetickým průměrem hodnot Nákup/Prodej (MID) z předchozího pracovního dne. Ceny Nákup/Prodej jsou uvedeny bez AÚV. Výkonnosti v horizontu menším než 12 měsíců mají jen velmi malou vypovídací hodnotu. Minulá výkonnost nezaručuje výkonnost budoucí.
Zdroj: Česká spořitelna, a. s.
Výhody Měli byste vědět

Co PDCP INFRASTRUCTURE AUTOCALL 2 nabízí?

 • Možnost získat atraktivní výnos až 24 % za 3 roky.
 • PDCP INFRASTRUCTURE AUTOCALL 2 může být automaticky předčasně splacen s vyplacením zajímavého výnosu 8 % (viz Pozn.) již po prvním roce, nebo s výnosem 16 % po uplynutí dvou let.
 • Atraktivní úroveň bariéry ve výši 55 % počáteční hodnoty jednotlivých podkladových akcií pro výplatu výnosu i výplatu jmenovité hodnoty prémiového dluhového cenného papíru k datu jeho splatnosti.
 • Bariéra pro automatické předčasné splacení snižující se v čase: 90 % (po roce), 80 % (po dvou letech).
 • PDCP INFRASTRUCTURE AUTOCALL 2 je emitován v českých korunách, investor nenese měnové riziko.
 • Dodatečný ochranný mechanismus pro výplatu jmenovité hodnoty prémiového dluhového cenného papíru k datu jeho splatnosti.
 • Elektronická verze prospektu je zveřejněna na internetové stránce Emitenta www.credit-suisse.com nebo na www.investicnicentrum.cz/prospekty.
 • Elektronická verze Sdělení klíčových informací je zveřejněna na internetové stránce https://docs.credit-suisse.com/.
 • PDCP INFRASTRUCTURE AUTOCALL 2 negarantuje návratnost investované částky a investor může ztratit celou investici, nebo její část.
 • Držitel PDCP INFRASTRUCTURE AUTOCALL 2 nese kreditní riziko emitenta.
 • Celkový výnos je vyplácen jednorázově za skutečnou dobu trvání PDCP INFRASTRUCTURE AUTOCALL 2 k datu splatnosti nebo k datu automatického předčasného splacení.
 • Pokud k datu stanovení závěrečné hodnoty akcií klesne cena alespoň jedné z podkladových akcií pod bariéru 55 % své počáteční hodnoty, a zároveň závěrečná hodnota žádné ze zbývajících akcií nebude rovna, nebo vyšší než jejich počáteční hodnoty, nebude ke dni splatnosti vyplacen žádný výnos a držitel PDCP ztratí více než 45 % investovaných peněz.
 • Pokud využíváte portfoliový způsob investičního poradenství, požádejte svého bankéře či investičního specialistu, aby s Vámi vyhodnotil, zda by se tento produkt měl stát součástí Vašeho investičního portfolia.
 • PDCP INFRASTRUCTURE AUTOCALL 2 podléhá německému právu.
 • Ceny jsou uváděné v procentech jmenovité hodnoty. Cena nákup znamená klient prodává, cena prodej znamená klient kupuje. 
 • Emitent: Credit Suisse AG jednající prostřednictvím své londýnské pobočky (S&P's A+ / Moody's A1 / Fitch A)
 • Podkladové akcie: VINCI SA, HOCHTIEF AG a WASTE MANAGEMENT, Inc.
 • Upisovací období: 5.8.2020 (9:00) - 2.9.2020 (16:00)
 • Datum stanovení počáteční hodnoty podkladového aktiva: 2.9.2020
 • Datum stanovení závěrečné hodnoty podkladového aktiva: 5.9.2023
 • Data možného automatického předčasného splacení: 9.9.2021, 9.9.2022
 • Data pozorování a srovnávací hodnoty - naleznete v letáku
 • Bariéra pro výplatu jmenovité hodnoty k datu jeho splatnosti: 55 % zafixované počáteční hodnoty každé jednotlivé akcie, k datu stanovení závěrečné hodnoty každé jednotlivé akcie
 • Produktové náklady platné ke dni zahájení úpisu: (Přesné vyjádření produktových nákladů naleznete v Pokynu k úpisu PDCP INFRASTRUCTURE AUTOCALL 2.) 1,35 % ročně

Popis

Hledáte zajímavou investiční příležitost? Důvěřujete síle a dlouhodobému potenciálu růstu světové ekonomiky a především sektoru veřejné infrastruktury, jejího budování, správy a údržby, ale přesto se obáváte zvýšeného kolísání cen finančních nástrojů společností působících v tomto sektoru? Pokud tedy patříte mezi zkušenější investory, pak by vás mohla zajímat investice do tříletého Prémiového dluhového cenného papíru INFRASTRUCTURE AUTOCALL 2 (PDCP INFRASTRUCTURE AUTOCALL 2).

PDCP INFRASTRUCTURE AUTOCALL 2 s možností automatického předčasného splacení umožnuje získat atraktivní roční výnos ve výši až 8 % (viz Pozn.). Celkový výnos za jeho tříleté trvání pak může dosáhnout 24 %.

Výplata výnosu i výplata jmenovité hodnoty PDCP INFRASTRUCTURE AUTOCALL 2 se odvozuje od vývoje cen akcií tří významných společností působících v několika odvětvích veřejné infrastruktury – budování, správy a údržby dálnic, silnic, mostů, či letištních sítí, přenosových soustav pro elektrickou energii, nebo zpracování a recyklaci pevného odpadu: společností VINCI SA, HOCHTIEF AG a WASTE MANAGEMENT, Inc.

PDCP INFRASTRUCTURE AUTOCALL 2 navíc umožňuje předčasné splacení již po prvním roce jeho trvání a následně každý rok po dobu jeho trvání až do data splatnosti.

Otázka výstavby, rozšiřování a údržby infrastruktury se objevuje v našem každodenním životě, ať již se jedná o infrastrukturu dopravní, technickou nebo občanskou vybavenost. Pod pojem infrastruktura tak můžeme zahrnout pozemní komunikace, vodní cesty či letiště, telekomunikační a rozvodné sítě, přenosové soustavy či vodohospodářskou infrastrukturu.
Více informací naleznete v letáku

Výpočet výnosu

Jak PDCP INFRASTRUCTURE AUTOCALL 2 funguje
funguje?
 • Vyplacení výnosu a jmenovité hodnoty prémiového dluhového cenného papíru závisí na vývoji akcií společností VINCI SA, HOCHTIEF AG a WASTE MANAGEMENT, Inc.
 • V období trvání prémiového dluhového cenného papíru může dojít ročně k jeho automatickému předčasnému splacení, pokud bude hodnota každé jednotlivé podkladové akcie k datu pozorování rovna nebo vyšší než srovnávací hodnota podkladové akcie k příslušnému datu pozorování.
 • Pokud není splněna podmínka automatického předčasného splacení, prémiový dluhový cenný papír pokračuje k dalšímu datu možného splacení.
 • Je-li prémiový dluhový cenný papír automaticky předčasně splacen, obdrží investor jeho jmenovitou hodnotu a výnos 8 % (viz Pozn.) za každý rok, který uplynul od data emise.
  Příklad naleznete v letáku
 • Pokud nedojde k automatickému předčasnému splacení a ke dni stanovení závěrečné hodnoty jednotlivých podkladových akcií neklesne cena žádné z nich pod bariéru 55 % jejich počáteční hodnoty, bude ke dni splatnosti vyplacena jmenovitá hodnota prémiového dluhového cenného papíru a celkový výnos 24 % (ekvivalent tří ročních výnosů ve výši 8 % (viz Pozn.)).
 • Pokud nedojde k automatickému předčasnému splacení a ke dni stanovení závěrečné hodnoty jednotlivých podkladových akcií klesne cena alespoň jedné podkladové akcie pod bariéru 55 % své počáteční hodnoty, a zároveň závěrečná hodnota žádné ze zbývajících akcií nebude rovna, nebo vyšší než jejich počáteční hodnoty, bude ke dni splatnosti výplata jmenovité hodnoty PDCP INFRASTRUCTURE AUTOCALL 2 snížena o ztrátu nejhorší ze tří akcií od data stanovení její počáteční hodnoty do data stanovení její závěrečné hodnoty. Investor ztratí více než 45 % své investice a není mu vyplacen žádný výnos.
  Příklad a více informací naleznete v letáku
 • &

Vypořádání

 • řádná splatnost: 12.9.2023
 • data možného automatického předčasného splacení: 9.9.2021, 9.9.2022
 • výplatu výnosu i jmenovité hodnoty provádí Česká spořitelna
 • vypořádání nákupu i prodeje Prémiového dluhopisu trvá 3 pracovní dny

Podmínky nákupu/prodeje

 • Minimální nakupované množství: 1 kus
 • Cena v úpisu: 100 %, bez poplatku
 • Ceny jsou uváděné v procentech jmenovité hodnoty. Cena nákup znamená klient prodává, cena prodej znamená klient kupuje. 
 • Cena za obstarání předčasného odkupu: 2 % z objemu obchodu
 • Likvidita: denní dle aktuálních tržních cen na kurzovním lístku České spořitelny, a. s.

--------------------------------------
Pozn.: PDCP INFRASTRUCTURE AUTOCALL 2 vyplácí případné výnosy jednorázově při jeho předčasné nebo řádné splatnosti, a není uplatněno složené úročení.
Pozn.2: Riziková váha produktu je na škále od 1 do 7 od potenciálně nižšího rizika a výnosu 1 k potenciálně vyššímu riziku a výnosu 7, za předpokladu, že si produkt ponecháte do data splatnosti). Skutečné riziko se může podstatně lišit, pokud provedete odprodej předčasně.


Podkladové aktivum

VINCI SA
FR0000125486
Francouzská nadnárodní skupina a největší stavební firma na světě, která ve více než 120 zemích zaměstnává téměř 220 tisíc lidí. V roce 2019 příjmy skupiny přesáhly 48 mld. EUR. Z hlediska tržeb je nejvýznamnějším členem celé skupiny společnost VINCI Construction, přední světová firma působící v oblasti stavebnictví. Podílí se na řadě významných staveb a specializovaných stavebních projektů. Svým klientům nabízí bezkonkurenční know-how v oblasti pozemního stavitelství, vodních staveb, stavebního inženýrství a s tím spojených služeb. Také další společnost skupiny, firma EUROVIA, patří mezi významné světové společnosti, a to v oblasti dopravních staveb. Zabývá se budováním, obnovou a údržbou silniční a dálniční infrastruktury a realizací městských i průmyslových rozvojových projektů. VINCI Energies poskytuje služby v oblastech energetických, dopravních a telekomunikačních infrastruktur, průmyslu, technického zařízení budov a facility managementu. VINCI Autoroutes jsou jedním z nejvýznamnějších soukromých provozovatelů dálnic na světě a provozují přibližně dvě třetiny dálniční sítě ve Francii. VINCI Concessions financuje, projektuje a realizuje projekty dopravní a veřejné infrastruktury a provozuje je na základě dlouhodobých nájemních smluv (např. tunely, letiště, parkovací domy atd.).
HOCHTIEF AG
DE0006070006
HOCHTIEF AG je jednou z nejvýznamnějších nadnárodních společností se sídlem v německém Essenu. Specializuje se na komplexní infrastrukturní projekty. Aktuálně působí v Evropě, Americe a Austrálii. Zaměřuje se především na oblasti: dopravní, energetické, sociální a městské infrastruktury a hornictví. Společnost se podílela např. na výstavbě Lochkovského tunelu a mostu na vnějším pražském okruhu, na realizaci tunelu Blanka, na prodloužení trasy metra A i na rekonstrukci pojezdové dráhy na Letišti Václava Havla. V současnosti se podílí např. na vybudování venkovní expozice šimpanzů v brněnské ZOO nebo na rekonstrukci Negrelliho viaduktu v Praze. Mimo jiné poskytuje komplexní řešení sanace a revitalizace ekologických zátěží. Tato společnost zaměstnává téměř 52 tisíc lidí a její příjmy dosáhly v roce 2019 téměř 26 mld. EUR.
WASTE MANAGEMENT INC.
US94106L1098
Americká společnost, která dominuje v Severní Americe v oblasti provozování a údržby infrastruktury. Zároveň poskytuje komplexní služby pro nakládání s odpady. V Severní Americe např. nabízí služby, které sahají od sběru odpadů a likvidace až po recyklaci a výrobu obnovitelné energie. Provozuje více než 300 sběrných stanic a převážně profituje právě z jejich činnosti. Mezi její zákazníky patří vedle běžných rezidentů také municipality a průmyslové objekty. Příjmy společnosti dosáhly v roce 2019 více než 15 mld. USD a zaměstnává více než 45 tisíc lidí.

Know-How

 
V rámci našeho Know-How můžete získat veškeré relevantní informace týkající se různých typů dluhopisů a dluhových CP. Navštivte například Vše o produktech, kde jsou pro Vás připraveny detaily o fungování dluhopisů a dluhových CP a jejich chování v různých tržních obdobích. Nebo se podívejte do slovníčku investičních pojmů, který Vám odkryje na první pohled neznámé výrazy.
 
 

Kontakt

 
Nenašli jste odpověď na otázku v naší Know-How sekci? Napiště nám prostřednictvím kontaktního formuláře.
 

Proč si koupit dluhopis či dluhový CP...

 
Nákup dluhopisu či dluhového CP Vám umožní uložit peněžní prostředky na určitou dobu a pokud si ponecháte dluhopisy či dluhové CP do data splatnosti, i za předem známý výnos. Výplatu úrokového výnosu i jmenovité hodnoty dluhopisu či dluhového CP zaručuje jako jejich emitent Česká spořitelna.
Dluhopisy a dluhové CP České spořitelny lze pohodlně nakoupit na pobočkách Česká spořitelny nebo prostřednictvím specialistů našeho Klientského centra na tel. č. 800 468 378.

 
Investiční centrum je nyní dostupné jako aplikace pro iPhone!
Rozumím

Tyto stránky využívají k poskytování nejlepších služeb softwear pro analýzu webu a cookies. Pokračováním v prohlížení vyjadřujete souhlas s jejich používáním. Pro více informací včetně postupu pro odvolání souhlasu si přečtěte naše Zásady zpracování osobních údajů.

Informace pro soukromé osoby/spotřebitele

Veškeré informace, materiály a služby ohledně investičních nástrojů včetně cenných papírů, které Erste Group Bank AG nebo kterákoliv osoba tvořící s ní koncern (dále souhrnně jen “Erste Group“) na této webové stránce a na všech dalších stránkách k ní připojených (dále souhrnně jen “Webové stránky”) poskytuje, jsou určeny výhradně investorům nepodléhajícím žádným právním omezením prodeje či nákupu investičních nástrojů.

Na základě svého souhlasu s obsahem tohoto dokumentu návštěvník vstupující na Webové stránky potvrzuje, že přečetl, porozuměl a akceptoval tyto informace a důležitá Právní upozornění