Zajímá mne:

Naše nabídka pro

Prémiový dluhový cenný papír INDUSTRY AUTOCALL


ISIN:
DE000CS8C4Q0

Datum: 15.10.2021 09:59:00
Nákup Prodej
95,60 -
Změna 0,93% (0,89)

Základní údaje

Typ dluhopisuStrukturované dluhopisy a dluhové CP
Styl dluhopisuseniorní
Typ emitentafinanční instituce
Země vydáníCH
Aktuální kupon0,000%
Styl kuponuvariabilní
Datum výplaty kuponu01.03.2024
Výplata kuponupři splatnosti
Výnos do splatnosti-
Datum emise02.03.2021
Splatnost01.03.2024
Návratnost0,00
MěnaCZK
Nominální hodnota10.000
Daň z výnosu na kapitálových trzích-
Alikvotní úrokový výnos0,00
Rizikovost produktu6 (stupnice 1-7)
Poslední obchodní den22.02.2024

PDF ke stažení

LetákPDF Download
ReportPDF Download
Stupnice: ABS REL         Nástroj/produkt

Přidat benchmark:Graf je tvořen hodnotami, které jsou aritmetickým průměrem hodnot Nákup/Prodej (MID) z předchozího pracovního dne. Ceny Nákup/Prodej jsou uvedeny bez AÚV. Výkonnosti v horizontu menším než 12 měsíců mají jen velmi malou vypovídací hodnotu. Minulá výkonnost nezaručuje výkonnost budoucí.
Zdroj: Česká spořitelna, a. s.
Výhody Měli byste vědět

Co PDCP INDUSTRY AUTOCALL nabízí?

 • Možnost získat atraktivní výnos až 21 % za 3 roky.
 • PDCP INDUSTRY AUTOCALL může být automaticky předčasně splacen s vyplacením zajímavého výnosu 7 % (viz Pozn.). již po prvním roce, nebo při některém z následujících ročních pozorování. Výsledný výnos pak může činit 7 %(viz Pozn.) za každý rok, který uplynul od data emise.
 • Zajímavá úroveň bariéry ve výši 55 % počáteční hodnoty jednotlivých podkladových akcií pro výplatu jmenovité hodnoty PDCP INDUSTRY AUTOCALL k datu závěrečného pozorování.
 • Bariéra pro automatické předčasné splacení snižující se v čase: 90 % (po roce), 80 % (po dvou letech).
 • Dodatečný ochranný mechanismus pro výplatu jmenovité hodnoty PDCP INDUSTRY AUTOCALL k datu jeho splatnosti.
 • PDCP INDUSTRY AUTOCALL je emitován v českých korunách, investor nenese měnové riziko.
 • Elektronická verze Základního prospektu je zveřejněna na internetové stránce Emitenta https://derivative.credit-suisse.com/bp/ch/en/prospectuses/
  prospectuses/prospectus/ye
  nebo na www.investicnicentrum.cz/prospekty.
 • Elektronická verze Sdělení klíčových informací je zveřejněna na internetové stránce https://docs.credit-suisse.com/, nebo ji naleznete na investičním portálu www.investicnicentrum.cz
 • PDCP INDUSTRY AUTOCALL negarantuje návratnost investované částky a investor může ztratit celou investici, nebo její část.
 • Návratnost 100 % jmenovité hodnoty PDCP INDUSTRY AUTOCALL k datu splatnosti je závislá na vývoji tržního kurzu akcií - Caterpillar, Siemens a Evonik Industries.
 • Pokud k datu stanovení závěrečné hodnoty akcií klesne cena i jen jedné z podkladových akcií pod bariéru 55 % své počáteční hodnoty, a zároveň závěrečná hodnota žádné ze zbývajících akcií nebude rovna nebo vyšší než jejich počáteční hodnota, nebude ke dni splatnosti vyplacen žádný výnos a držitel PDCP INDUSTRY AUTOCALL ztratí více než 45 % investovaných peněz.
 • Držitel PDCP INDUSTRY AUTOCALL nese kreditní riziko emitenta.
 • Celkový výnos je vyplácen jednorázově za skutečnou dobu trvání PDCP INDUSTRY AUTOCALL k datu řádné splatnosti nebo k datu automatického předčasného splacení.
 • PDCP INDUSTRY AUTOCALL podléhá německému právu.
 • Emitent: Credit Suisse AG (S&P A+ / Moody's Aa3 / Fitch A) jednající prostřednictvím své londýnské pobočky
 • Podkladové akcie: Caterpillar Inc., Siemens AG a Evonik Industries AG
 • Upisovací období: 1.2.2021 (9.00) - 23.2.2021 (16.00)
 • Datum stanovení počáteční hodnoty akcií: 23.2.2021
 • Datum stanovení závěrečné hodnoty akcií: 23.2.2024
 • Data možného automatického předčasného splacení: 2.3.2022, 2.3.2023
 • Data pozorování naleznete v letáku
 • Bariéra pro výplatu jmenovité hodnoty PDCP INDUSTRY AUTOCALL k závěrečnému datu pozorování: 55 % zafixované počáteční hodnoty každé jednotlivé podkladové akcie, k datu stanovení závěrečné hodnoty každé jednotlivé podkladové akcie 
 • Produktové náklady platné ke dni zahájení úpisu: (Přesné vyjádření produktových nákladů naleznete v Pokynu k úpisu PDCP INDUSTRY AUTOCALL) 2,26 % ročně

Popis

PDCP INDUSTRY AUTOCALL s možností automatického předčasného splacení umožnuje získat atraktivní roční výnos ve výši 7 % (viz Pozn.). Celkový výnos za jeho tříleté trvání pak může dosáhnout až 21 %.

Výplata výnosu i výplata jmenovité hodnoty PDCP INDUSTRY AUTOCALL se odvozuje od vývoje cen akcií tří významných společností, jejichž činnost se zaměřuje na oblast průmyslu - Caterpillar, Siemens a Evonik Industries. Konstrukce PDCP INDUSTRY AUTOCALL navíc umožňuje jeho předčasné splacení a vyplacení atraktivního výnosu i v případě mírného poklesu či stagnace podkladových aktiv. Produkt může skončit již po prvním roce, nebo následně každý rok po dobu jeho trvání v závislosti na splnění podmínek pro předčasné splacení, nebo k datu jeho splatnosti. 

Další informace naleznete v letáku

Výpočet výnosu

Jak PDCP INDUSTRY AUTOCALL funguje?

 • Vyplacení výnosu a jmenovité hodnoty PDCP INDUSTRY AUTOCALL závisí na vývoji tržního kurzu akcií společností Caterpillar, Siemens a Evonik Industries.
 • V období trvání PDCP INDUSTRY AUTOCALL může dojít jednou ročně k jeho automatickému předčasnému splacení, pokud bude hodnota každé jednotlivé podkladové akcie k datu pozorování rovna nebo vyšší než srovnávací hodnota podkladové akcie k příslušnému datu pozorování.
 • Pokud není splněna podmínka automatického předčasného splacení, PDCP INDUSTRY AUTOCALL pokračuje k dalšímu datu možného splacení.
 • Je-li PDCP INDUSTRY AUTOCALL automaticky předčasně splacen, obdrží investor jeho jmenovitou hodnotu a výnos 7 % (viz Pozn) za každý rok, který uplynul od data emise.
 • Pokud nedojde k automatickému předčasnému splacení a ke dni stanovení závěrečné hodnoty jednotlivých podkladových akcií neklesne cena žádné z nich pod bariéru 55 % své počáteční hodnoty, bude ke dni splatnosti vyplacena jmenovitá hodnota PDCP INDUSTRY AUTOCALL a celkový výnos 21 % (ekvivalent tří ročních výnosů ve výši 7 % (viz Pozn.)).
 • Pokud nedojde k automatickému předčasnému splacení a ke dni stanovení závěrečné hodnoty jednotlivých podkladových akcií klesne cena i jen jedné pokladové akcie pod bariéru 55 % své počáteční hodnoty, a zároveň závěrečná hodnota žádné ze zbývajících akcií nebude rovna, nebo vyšší než jejich počáteční hodnoty, bude ke dni splatnosti PDCP INDUSTRY AUTOCALL vyplaceno 100 % jeho jmenovité hodnoty snížené o ztrátu nejhorší ze tří akcií od data stanovení její počáteční hodnoty do data stanovení její závěrečné hodnoty. Investor realizuje ztrátu, která představuje více než 45 % jeho původní investice a žádný výnos nebude vyplacen.

Více informací a příklady naleznete v letáku

Vypořádání

 • splatnost je 1.3. 2024
 • výplatu výnosu i jmenovité hodnoty provádí Česká spořitelna
 • vypořádání nákupu i prodeje Prémiového dluhopisu trvá 3 pracovní dny

Podmínky nákupu/prodeje

 • minimální nakupované množství: 1 kus
 • cena za obstarání předčasného odkupu: 2% z objemu obchodu
 • cena v úpisu: 100 %, bez poplatku
 • Likvidita: denní dle aktuálních tržních cen na kurzovním lístku České spořitelny, a. s.

-----------------------------------------
Pozn.: PDCP INDUSTRY AUTOCALL vyplácí případné výnosy jednorázově při jeho předčasné nebo řádné splatnosti, přičemž není uplatněno složené úročení.
Pozn. 2.: Riziková váha je na škále od 1 do 7 od potenciálně nižšího rizika a výnosu 1 k potenciálně vyššímu riziku a výnosu 7 za předpokladu, že si produkt ponecháte do data splatnosti. Skutečné riziko se může podstatně lišit, pokud provedete odprodej předčasně. Riziková váha produktu je vodítkem pro srovnání míry rizika tohoto produktu ve srovnání s jinými. Ukazuje, jak je pravděpodobné, že přijdete o peníze v důsledku pohybu na trzích, nebo proto, že emitent nebude moci peníze vyplatit.


Podkladové aktivum

CATERPILLAR INC
US1491231015

Tento americký lídr v oblasti strojírenství vznikl v roce 1925 a je často označován pouze zkratkou CAT. Inspiraci pro název Caterpillar našel u svých výrobků – traktoru, který místo ocelových kol používá pásy a svým pohybem připomíná housenku. Společnost se zaměřuje především na vývoj, výrobu a prodej zemědělské, stavební a těžební techniky. Významná je také výroba dieselových motorů, turbín a diesel-elektrických lokomotiv. Společnost sídlí v americkém státě Illinois a také 40 % jejích příjmů pochází z domácího trhu. Zbývajících 60 % příjmů pochází ze zbytku světa. V roce 2020 přesáhly příjmy společnosti vice než 39 miliard USD. Zaměstnává více než 100 tisíc lidí.

SIEMENS AG
DE0007236101
Siemens AG je německý průmyslový gigant, jehož kořeny sahají do roku 1866. Zaměřuje se především na oblasti elektroniky, automatizace a digitalizace. Své působení propisuje do segmentu dopravy, výroby energií, navrhování kontrolních mechanismů nebo diagnostických přístrojů využívaných ve zdravotnictví. V každodenním životě se lidé s jejich výrobky setkávají díky domácím spotřebičům nebo kancelářským přístrojům. Zaměstnanci společnosti podali ve fiskálním roce 2020 přibližně 2 740 patentů a předložili přibližně 5 120 publikací o zveřejnění vynálezů. Celkově je Siemens AG držitelem 42 900 vydaných patentů. Na našem území působí Siemens již 130 let a jedním z jeho prvních počinů bylo dodání plynové pece do skláren v Harrachově. V současnosti tento konglomerát sídlící v Mnichově patří k těm největším na světě. Počet jeho zaměstnanců překračuje 290 tisíc a své zastoupení má téměř v každém státě. Celkový příjem společnosti za fiskální rok 2020 činil necelých 58 miliard EUR.
EVONIK INDUSTRIES AG
DE000EVNK013

Tato německá společnost vznikla v roce 2007, ačkoliv její historie je zaznamenána již od roku 1968. Specializuje se na vývoj a výrobu vysoce kvalitních chemikálií, které jsou součástí široké škály výrobních procesů. Jejich produkty se využívají při výrobě obnovitelných energií, v automobilovém průmyslu, stavebnictví, strojírenství nebo péči o zdraví lidí i zvířat. Tyto chemikálie jsou použity například při výrobě koncových produktů jako: izolační materiály, matrace, pneumatiky, turbíny pro větrné elektrárny nebo léčiva a krmivo pro zvířata. Dále se zaměřuje na vývoj inovativních a inteligentních materiálů, což nabízí úsporu konvenčních zdrojů. Zaměstnává více než 32 tisíc lidí ve 26 zemích světa. Celkový příjem společnosti za fiskální rok 2020 dosáhl zhruba 12 miliard EUR.


Know-How

 
V rámci našeho Know-How můžete získat veškeré relevantní informace týkající se různých typů dluhopisů a dluhových CP. Navštivte například Vše o produktech, kde jsou pro Vás připraveny detaily o fungování dluhopisů a dluhových CP a jejich chování v různých tržních obdobích. Nebo se podívejte do slovníčku investičních pojmů, který Vám odkryje na první pohled neznámé výrazy.
 
 

Kontakt

 
Nenašli jste odpověď na otázku v naší Know-How sekci? Napiště nám prostřednictvím kontaktního formuláře.
 

Proč si koupit dluhopis či dluhový CP...

 
Nákup dluhopisu či dluhového CP Vám umožní uložit peněžní prostředky na určitou dobu a pokud si ponecháte dluhopisy či dluhové CP do data splatnosti, i za předem známý výnos. Výplatu úrokového výnosu i jmenovité hodnoty dluhopisu či dluhového CP zaručuje jako jejich emitent Česká spořitelna.
Dluhopisy a dluhové CP České spořitelny lze pohodlně nakoupit na pobočkách Česká spořitelny nebo prostřednictvím specialistů našeho Klientského centra na tel. č. 800 468 378.

 
Investiční centrum je nyní dostupné jako aplikace pro iPhone!
Odmítnout
Rozumím

Tyto stránky využívají k poskytování nejlepších služeb software pro analýzu webu a cookies. Pokud vyjádříte svůj souhlas, tyto nástroje budou použity. Pro více informací si prosím přečtěte naše Zásady zpracování osobních údajů.

Informace pro soukromé osoby/spotřebitele

Veškeré informace, materiály a služby ohledně investičních nástrojů včetně cenných papírů, které Erste Group Bank AG nebo kterákoliv osoba tvořící s ní koncern (dále souhrnně jen “Erste Group“) na této webové stránce a na všech dalších stránkách k ní připojených (dále souhrnně jen “Webové stránky”) poskytuje, jsou určeny výhradně investorům nepodléhajícím žádným právním omezením prodeje či nákupu investičních nástrojů.

Na základě svého souhlasu s obsahem tohoto dokumentu návštěvník vstupující na Webové stránky potvrzuje, že přečetl, porozuměl a akceptoval tyto informace a důležitá Právní upozornění