Zajímá mne:

Naše nabídka pro

Podřízený dluhopis ČS / 2029


ISIN:
CZ0003708315

Datum: 26.09.2023 12:01:00
Nákup Prodej
99,97 103,52
Změna -0,16% (-0,16)

Základní údaje

Typ dluhopisuPodřízené dluhopisy
Styl dluhopisupodřízený
Typ emitentafinanční instituce
Země vydáníCZ
Aktuální kupon6,750%
Styl kuponufixní
Datum výplaty kuponu22.06.2024
Výplata kuponuroční
Datum emise22.06.2023
Splatnost22.06.2029
Návratnost100,00
MěnaCZK
Nominální hodnota10.000
Alikvotní úrokový výnos176,25
Rizikovost produktu5 (stupnice 1-7)
Poslední obchodní den14.06.2029

PDF ke stažení

Informace o rozdílech mezi bankovními vklady a dluhopisy BankyPDF Download
LetákPDF Download
Sdělení klíčových informacíPDF Download
Stupnice: ABS REL         Nástroj/produkt

Přidat benchmark:Graf je tvořen hodnotami, které jsou aritmetickým průměrem hodnot nákup/prodej (MID) z předchozího pracovního dne. Výkonnosti v horizontu menším než 12 měsíců mají jen velmi malou vypovídací hodnotu. Minulá výkonnost nezaručuje výkonnost budoucí.
Zdroj: Česká spořitelna, a. s.
Výhody Měli byste vědět
Proč si Podřízený dluhopis ČS 2029 koupit?
 • Odráží kvalitu České spořitelny, a. s., jako jedné z nejsilnějších českých bank, která je součástí významné středoevropské finanční skupiny Erste Group, a přitom nabízí vyšší výnos v porovnání s klasickými Dluhopisovými investičními nástroji.
 • Atraktivní fixní roční úrokový výnos 6,75 % p. a. v prvních pěti letech vyplácený ročně.
 • Atraktivní fixní úrokový výnos stanovený jako roční korunový úrokový swap (CZK 1Y IRS) + 2 % v šestém roce trvání.
 • Podřízený dluhopis ČS / 2029 může být předčasně splacen emitentem po pěti letech svého trvání.
 • Běžnou praxí u tohoto typu podřízeného dluhopisu je využití možnosti předčasně jej splatit.

 • Elektronická verze Základního prospektu je zveřejněna na internetové stránce Emitenta 
  https://www.csas.cz/cs/
  dokumenty-ke-stazeni
  /1437/Retail-Notes-Programme
  nebo na www.investicnicentrum.cz/prospekty.
 • Elektronická verze Sdělení klíčových informací je zveřejněna na investičním portálu www.investicnicentrum.cz.
Upozorňujeme Vás, že dále uvádíme cílový trh tohoto investičního nástroje. Nesplňujete-li některý z uvedených parametrů, můžete se nacházet mimo stanovený cílový trh!
 
Cílový trh vymezuje množinu investorů (neprofesionálních zákazníků), pro které je investiční nástroj určen.
 
Tento investiční nástroj je určen pro investory, kteří:
 • Mají dostatečné znalosti a/nebo zkušenosti týkající se dluhopisů.
 • Usilují o zhodnocení investovaných prostředků.
 • Jsou schopni akceptovat míru rizika, která je v souladu s rizikovou váhou (rizikovostí) produktu uvedenou v Základních údajích k produktu.
 • V případě nepříznivého vývoje investice jsou schopni snést případnou ztrátu investovaných prostředků, kterou ilustrují možné scénáře výkonnosti viz Sdělení klíčových informací (KID).
 • Mají zájem držet produkt po celou dobu jeho trvání, tj. do splatnosti uvedené v Základních údajích k produktu.
-------------------------------------
 • Držitel Podřízeného dluhopisu ČS / 2029 nese kreditní riziko emitenta.
 • Regulatorní orgán může nařídit přeměnu podřízených dluhopisů na vlastní kapitál (akcie), snížení jejich jistiny, nebo jejich úplné odepsání. V tomto případě může investor ztratit celou investovanou částku. 
 • Pokud by došlo k likvidaci nebo insolvenci emitenta, byly by nejprve uspokojeny všechny nepodřízené dluhové závazky, ostatní podřízené dluhové závazky emitenta (v souladu s právními předpisy) a teprve poté získají své prostředky držitelé podřízeného dluhopisu.
 •  
  Více informací naleznete v letáku

  Popis

  • Atraktivní fixní roční úrokový výnos 6,75 % p.a. v prvních pěti letech vyplácený ročně.
  • Atraktivní fixní úrokový výnos stanovený jako roční korunový úrokový swap (CZK 1Y IRS) + 2 % v šestém roce trvání.
  • Roční korunový úrokový swap (CZK 1Y IRS) je fixní roční úroková sazba odpovídající čtyřem po sobě jdoucím sazbám PRIBOR 3M. Úrokový swap je kontrakt, který představuje dohodu smluvních stran vzájemně si na danou dobu vyměnit úrokové platby v podobě fixní a plovoucí úrokové sazby. Plovoucí úroková sazba je vázaná na některou ze standardizovaných referenčních úrokových sazeb, v tomto případě na referenční úrokovou sazbu PRIBOR (PRague InterBank Offered Rate). PRIBOR 3M je odhad úrokové sazby, za kterou by byla referenční banka ochotna na 3 měsíce poskytnout depozitum jiné bance na mezibankovním trhu.
  Emitent: Česká spořitelna, a. s. 
  Upisovací období: 1. 6. 2023 – 20. 6. 2023 

  • Česká spořitelna, a. s., je emitent a zároveň distributor Podřízeného dluhopisu ČS / 2029.K řízení tohoto střetu zájmů Česká spořitelna, a. s.,přijala následující opatření: Transparentní informování potenciálních investorů o struktuře poplatků a nákladů spojených s investicí do tohoto produktu a zavedení informačních bariér mezi jednotlivými odděleními České spořitelny, a. s., participujícími na emisi nebo prodeji tohoto produktu. Pokud Česká spořitelna, a. s., poskytuje k tomuto produktu investiční poradenství, postupuje podle zavedených pravidel a žádným způsobem produkt oproti jiným obdobným produktům nezvýhodňuje.
   
  Více informací naleznete v letáku.

  Výpočet výnosu

  Tento šestiletý podřízený dluhopis s možností předčasného splacení po pěti letech, nabízí klientům roční fixní úrokový výnos ve výši 6,75 % p. a. v průběhu prvních pěti let svého trvání. V posledním roce trvání pak nabídne klientům fixní úrokový výnos, který je stanoven jako roční korunový úrokový swap (CZK 1Y IRS) + 2 %. Dluhopis může být emitentem předčasně splacen po prvních pěti letech trvání.
   

  Vypořádání

  • splatnost je 22.06.2029
  • výplatu výnosu i jmenovité hodnoty provádí Česká spořitelna
  • vypořádání nákupu i prodeje Prémiového dluhopisu trvá 2 pracovní dny

  Podmínky nákupu/prodeje

  • minimální nakupované množství: 1 kus
  • Cena za obstarání předčasného odkupu: dle aktuálního Ceníku (stav k datu emise dluhopisu: 2 % z objemu obchodu)
  • cena v úpisu: 100 %, bez poplatku
  • Likvidita: dle aktuálních tržních cen na kurzovním lístku České spořitelny, a. s., likvidita dluhopisu může být v průběhu jeho trvání omezena, dluhopisy nemusí být možné prodat před splatností
  -----------------------------------------
  Pozn.: Přesné vyjádření produktových nákladů naleznete v Pokynu k úpisu Podřízeného dluhopisu ČS / 2029.
  Pozn. 2: Riziková váha je na škále od 1 do 7 od potenciálně nižšího rizika a výnosu 1 k potenciálně vyššímu riziku a výnosu 7, za předpokladu, že si produkt ponecháte do data splatnosti. Skutečné riziko se může podstatně lišit, pokud provedete odprodej předčasně.

  Podkladové aktivum


  Know-How

   
  V rámci našeho Know-How můžete získat veškeré relevantní informace týkající se různých typů dluhopisů a dluhových CP. Navštivte například Vše o produktech, kde jsou pro Vás připraveny detaily o fungování dluhopisů a dluhových CP a jejich chování v různých tržních obdobích. Nebo se podívejte do slovníčku investičních pojmů, který Vám odkryje na první pohled neznámé výrazy.
   
   

  Kontakt

   
  Nenašli jste odpověď na otázku v naší Know-How sekci? Napiště nám prostřednictvím kontaktního formuláře.
   

  Proč si koupit dluhopis či dluhový CP...

   
  Nákup dluhopisu či dluhového CP Vám umožní uložit peněžní prostředky na určitou dobu a pokud si ponecháte dluhopisy či dluhové CP do data splatnosti, i za předem známý výnos. Výplatu úrokového výnosu i jmenovité hodnoty dluhopisu či dluhového CP zaručuje jako jejich emitent Česká spořitelna.
  Dluhopisy a dluhové CP České spořitelny lze pohodlně nakoupit na pobočkách Česká spořitelny nebo prostřednictvím specialistů našeho Klientského centra na tel. č. 800 468 378.

   
  Investiční centrum je nyní dostupné jako aplikace pro iPhone!
  Odmítnout
  Rozumím

  Tyto stránky využívají k poskytování nejlepších služeb software pro analýzu webu a cookies. Pokud vyjádříte svůj souhlas, tyto nástroje budou použity. Zde si přečtěte více informací.

  Informace pro soukromé osoby/spotřebitele

  Veškeré informace, materiály a služby ohledně investičních nástrojů včetně cenných papírů, které Erste Group Bank AG nebo kterákoliv osoba tvořící s ní koncern (dále souhrnně jen “Erste Group“) na této webové stránce a na všech dalších stránkách k ní připojených (dále souhrnně jen “Webové stránky”) poskytuje, jsou určeny výhradně investorům nepodléhajícím žádným právním omezením prodeje či nákupu investičních nástrojů.

  Na základě svého souhlasu s obsahem tohoto dokumentu návštěvník vstupující na Webové stránky potvrzuje, že přečetl, porozuměl a akceptoval tyto informace a důležitá Právní upozornění